Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket forbrukerbeskyttelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å styrke forbrukeres vern på kredittområdet, blant annet ved å gjennomføre EUs forbrukerkredittdirektiv i norsk rett.

- Lovforslaget vil bidra til å forhindre at forbrukere havner i gjeldsproblemer de ikke kan håndtere. Slik sett er dette en del av Regjeringens samlede innsats mot fattigdom, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen foreslår å utvide opplysningsplikten før avtale om kreditt inngås. Det foreslås å lovfeste en plikt til å gi forbrukeren fyllestgjørende forklaringer før kredittopptak. Slik skal forbrukeren gis grunnlag til å vurdere hvilken kredittavtale som er best egnet ut fra vedkommendes behov og finansielle situasjon. Forslaget innebærer også en lovfesting av plikten til å foreta kredittvurdering.

Med sikte på å hindre uheldige kredittopptak foreslår Regjeringen videre å styrke frarådingsplikten i kredittforhold ved at en eventuell skriftlig fraråding om mulig også skal gis muntlig til forbrukeren, og at forbrukeren skal bekrefte frarådingen skriftlig.

- Reglene om forklaringsplikt, kredittvurdering og en ytterligere styrking av frarådingsplikten skal bidra til at forbrukeren ikke pådrar seg gjeld i tilfeller hvor vedkommende bør la være, sier Storberget.

Forslaget innebærer ellers i hovedsak en videreføring av sentrale og godt etablerte forbrukervernregler på kredittområdet. Dette gjelder særlig den gjeldende regelen i dagens kredittkjøpslov § 8 om forbrukerens rett til å gjøre krav på grunnlag av et kjøp gjeldende mot en annen kredittgiver enn selgeren.

Lovforslaget innbærer også en forenkling av dagens regelverk, ved at reglene om kredittavtaler i hovedsak foreslås samlet i finansavtaleloven med forskrifter, sammenliknet med dagens ordning hvor reglene fremgår av kredittkjøpsloven og finansavtaleloven med forskrifter.

Kontaktpersoner: Lovrådgiver Hege C. Haukaas (22 24 53 18) og rådgiver Linn K. Nyvold Roti (22 24 55 03)

Les mer: Prop. 65 L (2009-2010)

Til toppen