Historisk arkiv

Oppheving av reiseforbod for faglærde i somme tilfelle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet har sendt instruks til Utlendingsdirektoratet om oppheving av innreiseforbod for faglærde med eit utvisningsvedtak. Bakgrunnen for instruksen er at innreiseforbodet i somme tilfelle er til hinder for at norske verksemder kan nyttiggjere seg kvalifisert utanlandsk arbeidskraft.

Justis- og politidepartementet har sendt instruks til Utlendingsdirektoratet om oppheving av innreiseforbod for faglærde med eit utvisningsvedtak. Bakgrunnen for instruksen er at innreiseforbodet i somme tilfelle er til hinder for at norske verksemder kan nyttiggjere seg kvalifisert utanlandsk arbeidskraft.

Justis- og politidepartementet opplyste i pressemelding 21. januar 2011 at regjeringa vil sikre at brot på utlendingslova ikkje er til hinder for at personar som kom til Noreg som asylsøkjarar, kan få handsama søknad om opphaldsløyve som arbeidsinnvandrar, og at det vil bli lagt fram naudsynte regelendringar for å oppnå dette. Bakgrunnen var at eit utvisningsvedtak med tilhøyrande innreiseforbod i somme tilfelle på ein urimeleg måte er til hinder for at norske verksemder kan nyttiggjere seg kvalifisert arbeidskraft. 

Arbeidet med dei varsla regelendringane har resultert i at Justisdepartementet har gjeve ein instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI). Instruksen inneber at faglærte personar med tilbod om jobb i visse tilfelle kan få innreiseforbodet oppheva, og dermed ha moglegheit til å få opphaldsløyve som arbeidstakar.

Instruksen gjeld berre personar som kom til Noreg som asylsøkjar, er utvist og pålagt innreiseforbod på grunn av brot på utlendingslova. Justisdepartementet vil sjå nærmare på og gjere ei utgreiing om mogleg karantenetid når personar med ein slik bakgrunn søkjer opphaldsløyve som faglært.

 
Pressemeldinga 21.01.11:

Regjeringen fører en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Den politikken ligger fast.

Asylinstituttet innebærer at vi skal hjelpe de som trenger beskyttelse. Både utlendingsforvaltningen og domstolene har avslått Maria Amelies asylsøknad. Konsekvensen av  disse avslagene er at hun må reise til Russland, som er opprinnelseslandet.

Spørsmålet om arbeidsinnvandring er noe helt annet. Arbeidsinnvandring må man søke fra hjemlandet og alle søknader må behandles på ordinær måte.
Regjeringen har hele tiden vært klar på at om det i denne konkrete saken eller andre saker avdekkes at vi har et regelverk som ikke er hensiktsmessig i forhold til arbeidsinnvandring, er det helt naturlig å se på nødvendige endringer i regelverket for å unngå dette.

Regjeringen vil derfor sikre at brudd på utlendingsloven etter en forutgående asylsak ikke må være til hinder for adgangen til å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, og vil legge frem nødvendige regel-endringer for å oppnå dette.