Historisk arkiv

VG, tirsdag 16. oktober 2007

«Unorske» fyller fengslene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I et innlegg i VG nylig etterlyser innsenderen hjemsending av «unorske» fanger for å frigjøre soningsplass i våre fengsler. Det er nå et mål for regjeringen at flere innsatte med utenlandsk statsborgerskap kan overføres til soning i hjemlandet, skriver statssekretær Terje Moland Pedersen.

I et innlegg i VG nylig etterlyser innsenderen hjemsending av «unorske» fanger for å frigjøre soningsplass i våre fengsler. Det er nå et mål for regjeringen at flere innsatte med utenlandsk statsborgerskap kan overføres til soning i hjemlandet.

Utenlandske fanger tar opp fengselsplasser i Norge, og i mange tilfeller vil soning i den enkeltes hjemland virke mer avskrekkende enn straffegjennomføring i Norge. Regjeringen har intensivert arbeidet med å overføre flere dette gjelder til soning i hjemlandet.

Utgangspunktet i internasjonal strafferett er at en dom gjennomføres i den stat hvor den er avsagt, og hvor det straffbare forholdet er begått.

I noen tilfeller taler imidlertid rehabiliteringshensyn og sosiale forhold for at domfelte bør overføres til soning i hjemland.

I tilfeller der innsatte ikke samtykker, ønsker regjeringen å overføre flere til soning i hjemlandet når vilkårene for dette foreligger.

For å kunne benytte denne adgangen mest mulig effektivt , må utvisningsspørsmålet avklares raskt etter at rettskraftig dom foreligger.

En tverrdepartemental arbeidsgruppe ble opprettet høsten 2006, med sikte på å få til en mer effektiv behandling av utvisningssaker til straffedømte utlendinger. En egen hurtigprosedyre i utvisningssaker for innsatte i den aktuelle gruppen, er et av tiltakene. Regjeringen er åpen for å inngå bilaterale avtaler, og vi følger nøye utviklingen med hensyn til nye samarbeidsavtaler på dette feltet. Vi ønsker også et mer forpliktende samarbeid med EU på dette området, og vil jobbe for en tilslutning til EUs rammebeslutning om soningsoverføring.

Dette vil innebære en videre overføringsadgang, og en forenklet prosess i forhold til gjeldende avtaleverk.

I 2006 ble åtte innsatte overført til soning av straffen utenfor Norden. Av disse var seks overføringer basert på frivillighet, mens to innsatte ble overført uten samtykke. Den kapasitetsmessige gevinsten av disse overføringene utgjorde total t 3350 soningsdøgn.

Så langt i år er 20 innsatte blitt overført til fortsatt straffegjennomføring i land utenfor Norden. Antallet kan synes beskjedent, men den kapasitetsmessige gevinsten av overføringene utgjør hele 9856 soningsdøgn.

Med fortsatt satsing på dette området, forventes det en økning i antall overføringer i tiden fremover.