Historisk arkiv

Ikke pålegg om bærbar PC

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at skoleeiere ikke lengre skal ha adgang til å pålegge elever å anskaffe bærbare PC-er.

Ikke pålegg om bærbar PC

I forbindelse med at regjeringen innfører gratis læremidler i videregående opplæring, foreslår man at skoleeiere ikke lengre skal ha adgang til å pålegge elever å anskaffe bærbare PC-er.

Hittil har departementet lagt til grunn at det ikke er i strid med opplæringsloven at en skoleeier kan pålegge elevene å holde seg med bærbar PC så lenge elevens utgifter til læremidler totalt sett ikke øker. Men i statsbudsjett for 2007 innfører regjeringen gratis læremidler i den videregående opplæringen. Det innebærer at fylkeskommunene skal være ansvarlig for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler.

Som en konsekvens av dette, ønsker Kunnskapsdepartementet å rydde opp i dagens praksis med bærbare PC-er. I høringsutkastet til endringene i opplæringsloven og friskoleloven heter det:

  • Det forutsettes at skoleeier har plikt til å ha det digitale utstyret som er nødvendig for at elevene kan nå kompetansemålene i læreplanene knyttet til digitale ferdigheter. At elevene har bærbare PC-er er imidlertid ingen nødvendig forutsetning for å nå kompetansemålene.
  • Hvis skoleeier velger å organisere opplæringen på en slik måte at det forutsetter at elevene har bærbar PC, forutsetter departementet at skoleeier vil ha mindre utgifter til andre læremidler og til stasjonære PC-er. Departementet legger derfor til grunn at utgiftene til PC-er, uavhengig av om disse er stasjonære eller bærbare, i sin helhet skal dekkes av fylkeskommunen og den frittstående skolen. Dette innebærer at den muligheten skoleeier har hatt til å kreve at elevene holder seg med bærbar PC ikke lenger vil være til stede, og at det heller ikke vil være anledning til å kreve delfinansiering fra elevenes side.

Høringsfristen for dette lovforslaget er 17. januar. Etter det vil Kunnskapsdepartementet behandle høringsinnspillene, og sende lovforslaget til Stortinget før påske. Med forbehold om Stortingets behandling, foreslås at lovendringen trer i kraft til skolestart høsten 2007. For skoleåret 2007/2008 vil dette kun gjelde for videregående trinn 2 (Vg2), mens det innføres for Vg3 fra skoleåret 2008/2009 og Vg1 fra 2009/2010.