Historisk arkiv

Russefeiring og eksamen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementets vurderinger

Spørsmålet om tidspunkt for gjennomføring av eksamen og hvordan dette kan påvirke russefeiringen, har flere ganger vært til vurdering i Kunnskapsdepartementet. Seinest skjedde dette i 2005, da et forslag om å flytte eksamen til før 17. mai var ute på høring.

illustrasjonSpørsmålet om tidspunkt for gjennomføring av eksamen og hvordan dette kan påvirke russefeiringen, har flere ganger vært til vurdering i departementet. Seinest skjedde dette i 2005, da et forslag om å flytte eksamen til før 17. mai var ute på høring. Forslaget ble møtt med laber interesse og mange motforestillinger. Det ble derfor ikke fremmet forslag om endringer. 

Utover dette vektlegger departementet at russefeiring primært er en privat markering for myndige personer over 18 år. Det er derfor vanskelig å tenke seg at departement kan vedta reguleringer av feiringen, utover det som allerede ligger i lokale skolereglementer.

Kunnskapsdepartementets understreker at avgangselevene selv må ta ansvar for egen læring og eksamensresultater. Feiringen bør derfor foregå på en måte som ivaretar slike hensyn. Utdanningsdirektoratet har jevnlig dialog med skoler og russestyrer om dette. 

Departementet vil også understreke at russefeiringen  må foregå på en måte som ikke forstyrrer den vanlige undervisningen på skolene eller annen måte medfører plager eller mobbing av medelever. Alkoholbruk og rus på skolens område er allerede forbudt og nedfelt i skolenes ordensreglement. Det er fylkeskommunene / andre skoleeiere som fastsetter dette, i henhold til opplæringslovens paragraf 3-7 og 3-8.. Elever som bryter reglementet, kan bortvises fra skolen. Ytterligere sentrale instrukser på dette området er derfor ikke nødvendig. 

Tidspunkt for eksamen

Tidspunktet for gjennomføringen av eksamen er departementets ansvar og kan indirekte påvirke tidspunktet for feiringen. Spørsmålet har derfor en rekke ganger vært gjenstand for diskusjon, og så sent som våren 2005 gjennomførte departementet en egen høring rundt eksamenstidspunktet. Det kom inn bare ni høringssvar, en svært laber interesse i forhold til slike høringer. Sentrale aktører som Kommunenes sentralforbund (som representant for skoleeierne), Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen gikk alle imot å flytte eksamen.  

Høringen førte derfor ikke til forlag om endringer. Momenter som bygger opp under dette, er blant annet disse: 

  • Opplæringsloven fastsetter at skoleåret skal bestå av et minstetimetall. Nedkorting av skoleåret vil ikke være i samsvar med klare politiske signaler som gitt fra mange hold..
  • Et alternativ kan være mer konsentrert undervisning, kutt i antall feriedager eller lengre skoledager resten av skoleåret.. Også det medfører utfordringer og problemer.
  • Det er usikkert om endret eksamenstidspunkt i praksis vil medføre at feiringen starter seinere.
  • Det er prinsipielt betenkelig at feiring og fest skal være bestemmende for undervisningsår og eksamen. 

Det har også vært drøftet om eksamen kan legges seinere enn dagens praksis. Det vil være vanskelig å gjennomføre av hensyn til nødvendig tid til sensur og opptak til høyere utdanning. 

Russeutstyr og press mot elevene

Det foreligger ingen sentrale lovbestemmelser som regulerer elevenes klesplagg i forbindelse med undervisningen. Det er lang tradisjon for at avgangslevene i den aktuelle perioden går i russeuniform, og departementet har ingen planer om å vedta regler omkring dette. Igjen vil departementet understreke at dette handler om myndige personer over 18 år. 

Markedsføring og omsetning av russeutstyr er ikke skolens ansvar. Dette må foregå i russens egen regi. I den grad skolens lokaler og område brukes til formålet, kan dette reguleres av skoleeierne gjennom lokale skolereglementer. I tråd med opplæringsloven vil det være helt naturlig at reguleres og avgjøres lokalt. 

Departementet vil likevel vise til at det nå ligger et lovforslag i Stortinget som vil regulere markedsføring og reklame i skolemiljøet. Hovedmålet er at skolen skal være en reklamefri sone. Dersom Stortinget slutter seg til forslaget, kan dette også påvirke formene for markedsføring og omsetning av russeutstyr.  

Gjennom medieoppslag den siste tiden har det også fremkommet at enkelte barnehager ”leker” russefeiring med barn som skal slutte i barnehagen før skolestart (såkalt ”rosa-russ”). Departementet har tillit til at personale og barnehageeiere tenker grundig gjennom innhold og konsekvenser av dette. Generelt vil departementet mene at russefeiring også er beheftet med enkelte uheldige sider, særlig knyttet til fyll og noen av knutereglene. Det er derfor god grunn til å mane til forsiktighet når det gjelder ”russelek” i barnehager.