Historisk arkiv

Insentivordningen for å rekruttere kvinner til toppstillinger i real- og teknologifag er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Proba samfunnsanalyse har evaluert insentivordningen for rekruttering av kvinner til høyere vitenskapelige stillinger i matematisk- naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT).

Evalueringen konkluderer med at ordningen legitimerer likestillingsarbeidet ved institusjonene på sentralt nivå. Men ifølge Proba har ordningen ikke bidratt til økt tilsetting av kvinner i MNT-fag ut over den generelle økningen man har sett de senere år. Proba anbefaler derfor at ordningen ikke videreføres.

- Proba samfunnsanalyse har funnet ut at ordningen har fungert som en pådriver for å endre holdninger ved enkelte institusjoner. Evalueringen viser at det er fagmiljøene selv som må ta grep for å sikre mer likestilling. Selv om insentivordningen ble anbefalt som et effektivt tiltak, ser det dessverre ut til at den ikke har fungert etter intensjonen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen har i forskningsmeldingen bedt Komité for kjønnsbalanse i forsking å komme med konkrete forslag til hvordan vi raskere kan nå kjønnsbalanse i universitets- og høyskolesektoren. Jeg tror funnene fra denne rapporten kan bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for å få dette til, sier Halvorsen.

For perioden 2010 – 2013 etablerte Kunnskapsdepartementet en prøveordning for å øke kvinneandelen i de øverste stillingskategoriene i MNT- fag. Tiltaket ble etablert fordi det i disse fagene er skjev kjønnsfordeling i toppstillinger. Den laveste kvinneandelen professorer var da 10 prosent (i teknologifag). Den høyeste kvinneandelen blant professorene var 28 prosent (i humaniora- og medisin- og helsefag).

Formålet med ordningen har vært å gi universiteter og høyskoler et insentiv for å tilsette kvinner i faste stillinger som førsteamanuensis, førstelektor, dosent eller professor i MNT-fag. Dette har utløst inntil 300.000 kroner til institusjonen. Ordningen har ikke omfattet internt opprykk. Følgende institusjoner har kunnet delta i ordningen: UiO, UiB, NTNU, UiTø, UiA, UiS, UMB, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Gjøvik.

I løpet av de tre siste årene har 51 kvinner blitt omfattet av ordningen. Dette betyr at bare om lag halve rammen på 30 millioner kroner som ble satt av til ordningen ble benyttet.

Proba samfunnsanalyse har funnet at ordningen har legitimert, oppmuntret og forsterket satsingen på likestilling hos institusjonene på sentralt nivå. Men funnene viser også at den i liten grad er forankret på instituttnivå. Siden instituttene har en svært sentral rolle i en ansettelsesprosess, samtidig som mulighetene til å påvirke ut fra kjønn er relativt begrenset, anbefaler Proba at ordningen ikke videreføres.

- Kunnskapsdepartementet skal nå vurdere funnene i rapporten. Vi vil deretter vurdere hvilke likestillingstiltak som er aktuelle. Men mye av ansvaret for å få til flere ansettelser av kvinner i toppstillinger innen real- og teknologifag hviler på institusjonene selv, sier Halvorsen.

Les hele rapporten her: