Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye studieplasser i lærerutdanningene og fortsatt vekst i forskningsinnsatsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å opprette 500 nye studieplasser fra høsten 2006. Videre foreslås en samlet vekst i forskningsmidlene på 1,3 mrd. kroner. Kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping foreslås å øke med 14 mrd. kroner.

Pressemelding

Nr.: 080-05
Dato: 10. november

Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett for2006:

Nye studieplasser i lærerutdanningene og fortsatt vekst i forskningsinnsatsen

Regjeringen ønsker å opprette 500 nye studieplasser innenfor allmennlærer-, førskolelærer- og praktisk-pedagogisk utdanning fra høsten 2006. Den sterke satsingen på forskning opprettholdes med en samlet vekst i forskningsmidlene på 1,3 mrd. kroner. Kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping foreslås økt med 14 mrd. kroner i forhold til 2005. Økningen er i tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning.

Regjeringens foreslår å opprette 500 nye studieplasser innen allmennlærer-, førskolelærer- og praktisk-pedagogisk utdanning fra høsten 2006. - Utvidelsen av kapasiteten er et viktig ledd i arbeidet med å øke antall undervisningstimer i grunnskolen, samt sikre økt barnehagedekning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Det er et mål at hele befolkningen skal ha like muligheter til høyere utdanning og Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til desentralisert utdanning med 20 mill. kroner i 2006. En slik styrking vil bidra til å gi innbyggere i distriktskommuner en bedre mulighet til utdanning, og derigjennom øke kommunenes og det lokale næringslivets tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft.

Studentboligbygging er et sentralt virkemiddel for å sikre både rekruttering, kvalitet og lik rett til høyere utdanning. Regjeringen ønsker å i større grad møte behovet for studentboliger, og foreslår å øke bevilgningen til studentboligbygging med 10 mill. kroner i 2006. Styrkingen vil bidra til en økning i dekningsgraden, og gi grunnlag for å gi tilsagn om samlet 580 studentboliger.

Regjeringen opprettholder forslaget om en vekst i tråd med opptrappingsplanen for den offentlige forskningsinnsatsen, jf. St.prp. nr. 1 (2005–2006). I samsvar med Stortingets behandling av St.meld. nr. 20 foreslår Regjeringen å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 14 mrd. kroner. Regjeringens forslag vil gi en økt avkastning til forskningsformål på om lag 525 mill. kroner i 2007.

I St.prp. nr. 1 (2005–2006) ble det foreslått å opprette 350 nye doktorgradsstillinger. 250 av disse skulle kanaliseres direkte til universitets- og høyskolesektoren, mens de resterende skulle gå via Norges forskningsråd som frie stipender. Regjeringen foreslår å endre tildelingen av de 350 nye stillingene slik at stillingene i sin helhet kanaliseres direkte til universitets- og høyskolesektoren. Dette er i tråd med at universitets- og høyskoler skal ha hovedansvaret for å finansiere doktorgradsstillinger.

Regjeringen ønsker å prioritere opprettelse av visuell kunstutdanning i Nord-Norge, og foreslår å opprette 15 studieplasser i visuell kunstutdanning ved Høgskolen i Tromsø fra høsten 2006.

Regjeringen går inn for å reversere noen av de strukturtiltakene som ble foreslått ved høyskolene i Hedmark og Sogn og Fjordane i St.prp.nr. 1 (2005–2006). Med bakgrunn i dette foreslås det å øke rammen til Høgskolen i Hedmark med 1,76 mill. kroner og Høgskolen i Sogn og Fjordane med 1,34 mill. kroner.

Regjeringen legger ikke opp til å videreføre arbeidet varslet av regjeringen Bondevik II i St.prp. nr. 1 (2005-2006) med å utrede de administrative og økonomiske forutsetningene for en utskilling av den kommersielle virksomheten ved Meteorologisk institutt. Det legges i stedet opp til å vurdere alternativer innenfor rammene av nasjonalt og internasjonalt regelverk.

I St.prp. nr. 1 (2005–2006) ble det foreslått at basisbevilgningene til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) skulle kanaliseres gjennom Norges forskningsråd fra 2006. Regjeringen vil i påvente av en utredning fra Norges forskningsråd opprettholde dagens tildelingsmåte slik at basisbevilgningene tildeles direkte fra departementet til instituttene.

Kontaktperson Erik Bolstad Pettersen, telefon 22 24 77 31, Universitets- og høyskoleavdelingen

Kontaktperson Kari Balke Øiseth, telefon 22 24 74 63, Forskningsavdelingen

Til toppen