Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Strategi for bioteknologi: Skal gi mer verdiskaping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringens strategi for bioteknologi har som mål at bioteknologi skal tas i bruk for å styrke nasjonal verdiskaping, helse og ivareta miljøet. Strategien vil følges opp med over 175 millioner kroner årlig.

(Framtidig satsing på bioteknologi
skal spisses inn mot helse, hav,
landbruk og miljø. Illustrasjonsfoto:
Hunt Biosciences, Kyrre Lien,
FUGE, Tom Haga)

Regjeringens strategi for bioteknologi har som mål at bioteknologi skal tas i bruk for å styrke nasjonal verdiskaping, helse og ivareta miljøet. Strategien vil følges opp med over 175 millioner kroner årlig. 

 

 • Les hele strategien her
 • - Framtidig satsing på bioteknologi skal spisses inn mot helse, hav, landbruk og miljø. Innovasjon blir viktigere i denne strategien enn i tidligere prioriteringer, sier statsråd Tora Aasland i forbindelse med at regjeringen i dag offentliggjør en nasjonal strategi for bioteknologi. 

  Bioteknologi har potensial til å gi mer treffsikre forebyggings- og behandlingsmetoder for mennesker og dyr, tryggere og mer effektiv plante- og matproduksjon samt mer miljø- og klimavennlige industri- og energiprosesser.

  - Gjennom ti år har vi hatt en milliardsatsing på å bygge opp bred kompetanse og infrastruktur relatert til bioteknologi. Vi skal fortsatt bygge kunnskap, men det må i større grad skje i et samspill mellom forskningsmiljøene og næringslivet slik at bioteknologi kan komme til økt anvendelse over hele landet, sier statsråd Tora Aasland.

  Regjeringens satsing på bioteknologi støttes gjennom en rekke virkemidler. I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen 89,5 millioner kroner årlig i en strategisk satsing på bioteknologi, Biotek 2021-programmet, gjennom Norges forskningsråd. I tillegg kommer midler til marin bioprospektering (35 millioner) og deler av styrkingen av den åpne konkurransearenaen for fremragende forskning som rettes mot bioteknologi (rundt 50 millioner).

  Til sammen innebærer det at strategien følges opp direkte og indirekte med 175 millioner kroner. Regjeringen ønsker også å bruke i alt 110 millioner kroner i perioden 2012–2016 på humane biobanker og helsedata, noe som vil støtte bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid for bedre helse og helsetjenester.

  Noen av de største utfordringene menneskeheten står foran henger sammen med at verdens befolkning forventes å øke med to milliarder mennesker de neste 20–30 årene. Alle disse skal ha vann og mat, energi og helsetjenester samtidig som det forventes en høyere levestandard enn hva verdens fattige har i dag. - Dette behovet må kunne tilfredsstilles på en bærekraftig, miljøvennlig måte. Bioteknologien åpner mange nye muligheter for å møte disse utfordringene og Norge må delta og bidra i den internasjonale kunnskapsutviklingen, sier Aasland.

  Regjeringen har valgt ut fire innsatsområder der bioteknologien kan bidra til å møte samfunnsutfordringer og hvor Norge har nasjonale fortrinn:

  ·         havbruk, sjømat og forvaltning av det marine miljø

  ·         landbruksbasert mat og biomasseproduksjon

  ·         miljøvennlige industrielle prosesser og produkter

  ·         helse, helsetjenester og helserelaterte næringer

  Statsråd Aasland understreker at vi må være våkne overfor en utvikling som går raskere enn noen gang. - Vi skal ikke ta i bruk ny teknologi før vi vet nok om konsekvensene, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren. Aasland understreker at kunnskapsgrunnlaget viser at norsk, bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid bør bli enda mer internasjonalt orientert. - Det satses massivt på dette teknologiområdet internasjonalt, og det er helt sentralt for Norge at vi skaper internasjonale nettverk og henter impulser utenfra, sier hun.

  Seks statsråder (helse- og omsorgsministeren, landsbruks- og matministeren, nærings- og handelsministeren, utviklings- og miljøvernministeren og fiskeri- og kystministeren)har i samarbeid utarbeidet strategien under ledelse av forsknings- og høyere utdanningsministeren.