Forsiden

Historisk arkiv

Kulturloven trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kulturloven trer i kraft i dag, 1. august 2007.

Med kulturloven gjennomføres et viktig punkt i Soria Moria-erklæringen, der det er slått fast at ”Regjeringen vil innføre en enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet”.

Hensikten med en generell kulturlov er:

  • å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde
  • å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet
  • å sikre at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk
  • å sikre et mangfold av kulturaktiviteter
  • å sikre at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

Kulturloven er enkel, uten detaljerte føringer for bevilgningsnivå, prioriteringer eller organisering av kulturområdet i staten, fylkeskommuner og kommuner. Loven gir stort rom for lokalt selvstyre. Den slår imidlertid fast at fylkeskommunen og kommunen skal sørge for økonomiske eller organisatoriske virkemidler som fremmer et bredt spekter av kulturvirksomhet lokalt og regionalt.

– Med kulturloven og en romsligere kommuneøkonomi som utgangspunkt, forventer vi nå at stadig flere kommuner og fylkeskommuner vil gi bedre økonomiske rammevilkår for kulturlivet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Kulturloven skal også bidra til å sikre handlingsrommet for en nasjonal kulturpolitikk i en stadig mer globalisert verden.

Et overveldende flertall av de 160 høringsinstansene som uttalte seg om lovutkastet, støtter innføringen av en kulturlov, og de gir sin tilslutning til de prinsippene som kommer til uttrykk i lovteksten. Kulturloven ble også vedtatt med et bredt flertall i Stortinget.