Historisk arkiv

Bevilgningen til Norsk kulturfond fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2006 på 287 millioner kroner ble vedtatt i statsråd i dag. Avsetningen til Norsk kulturfond er økt i 2006 med vel 33 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk og dans.

Pressemelding

Nr.: 16/06
Dato: 10.03.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, tlf: 22 24 80 00

Bevilgningen til Norsk kulturfond fordelt

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2006 på 287 millioner kroner ble vedtatt i statsråd i dag. Avsetningen til Norsk kulturfond er økt i 2006 med vel 33 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk og dans.

Litteratur: Den største avsetningen er til litteratur med 90,8 millioner kroner i hovedsak til innkjøpsordningene inkludert 10 millioner kroner til innkjøpsordningen for sakprosa.

Musikk: 77,3 millioner kroner er avsatt til musikkformål for å innpasse økt tilskudd til blant annet musikkfestivaler, ensembler, arrangørstøtte, fonogram samt tilskudd til kirkemusikk.

Fri scenekunst: Avsetningen til fri scenekunst utgjør 45,5 millioner kroner fordelt med 29,5 millioner kroner til scenekunst og 16 millioner kroner til en egen avsetning for dans.

Øvrige bevilgninger: Bevilgningen til Norsk kulturfond ble videre fordelt slik: billedkunst/kunsthåndverk 16,3 millioner kroner, kulturvern 15,8 millioner kroner, rom for kunst/andre formål 29,2 millioner kroner, barn og ungdom 9,3 millioner kroner og tidsskrifter 2,8 millioner kroner.

Innenfor den gitte bevilgningen skal det legges vekt på å støtte nyskapende kunst og stimulere nye uttrykksformer, nye formidlingsformer og kulturelt mangfold. Det skal tas hensyn til mangfold og bredde ved tildeling av midler, spesielt gjelder dette prosjekter innen dans.