Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i Norsk kulturråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 120/06
Dato: 06.10.2006

Endringer i Norsk kulturråd

Norsk kulturråd vil i 2007 forvalte i alt 478,3 mill. kroner over statsbudsjettet, en økning på 32,6 mill. kroner i forhold til 2006. For 2007 er det foreslått en bevilgning på 300,8 millioner kroner til Norsk kulturfond som er et meget sentralt virkemiddel for å nå kulturpolitiske mål, 127,8 mill. kroner til diverse tiltak som forvaltes av Norsk kulturråd, 12,3 mill. kroner som Kulturrådet skal forvalte til ymse publikasjoner og 37,4 mill. kroner til Kulturrådets driftsutgifter. Avsetningene til ulike musikkformål, scenekunst, litteratur og festivaler er betydelig styrket.

Det er nødvendig å sikre at tildelingene fra fondet blir så målrettet som mulig, og at mest mulig av midlene i fondet blir kanalisert til kunstnerisk virksomhet.

Kultur- og kirkedepartementet vil derfor ta initiativ til å gjennomføre en vurdering av hvilke arbeidsmåter som er best egnet til å ta beslutning om fordeling av kulturmidlene. Funksjonsdelingen mellom Norsk kulturfond og andre fagområder under kulturbudsjettet vil også inngå i denne vurderingen.

Viktige prinsipper er:

  • armlengdes avstand
  • desentralisering
  • spredning av beslutninger og kunstfaglig skjønnsutøvelse
  • ansvarliggjøring av institusjonene
  • reduksjon av administrasjon for å kanalisere mer penger til kunstnerisk virksomhet.

De som mottar fast årlig statstilskudd, må selv skape rom innenfor egne budsjetter til tiltak som kan fremme forsøk og utvikling innenfor virksomheten. Som hovedregel skal derfor faste tilskuddsmottakere ikke kunne søke Norsk kulturråd om midler.

Fra 2007 er derfor tilskuddsordningene for ekstraordinære tiltak ved de kulturhistoriske museene og for innkjøp av samtidskunst avviklet som egne ordninger under Norsk kulturfond. Midlene er fordelt på de kulturhistoriske museene og kunstmuseene. Tilskuddsordningen til lokale konsertinitiativ er også avviklet. Midlene er omdisponert til offentlig konsertvirksomhet under Rikskonsertene og til koraktiviteter.

- Å desentralisere prosjekt- og tiltaksmidler forenkler hverdagen for mange kulturinstitusjoner som dermed kan planlegge med sikrere økonomiske rammer. Dette er både god desentralisering og viktig avbyråkratisering, sier statsråd Giske.

Til toppen