Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Historisk kultursatsing i 2007 - kulturløftet gjennomføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes med 523.8 millioner kroner. 448 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet. – Dette er et historisk kulturløft. Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål økt så mye som de gjør i budsjettet for 2007, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Pressemelding

Nr.: 102/06
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Informasjonssjef Signe Bjørvik, tlf 91 34 65 57

Historisk kultursatsing i 2007 – Kulturløftet gjennomføres

Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes med 523.8 millioner kroner. 448 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet. I tillegg foreslås bevilgningen til presse-, kultur- og informasjonsformål under Utenriksdepartementets budsjett økt med 10,6 millioner. Samlet gir dette en økning til kulturformål på om lag 460 millioner kroner.

– Dette er et historisk kulturløft. Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål økt så mye som de gjør i budsjettet for 2007, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Ved behandlingen av kulturmeldingen i 2004 lanserte de tre rødgrønne partiene Kulturløftet. Målet for Kulturløftet er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.

– Med dette budsjettet som vi legger fram i dag er vi i rute med å innfri kulturløftet. I tillegg til den store statlige kultursatsingen, vil regjeringens styrking av kommuneøkonomien bety mye for kulturlivet, sier kulturministeren.

Hovedsatsingene i regjeringens kulturbudsjett er som følger:

64,1 millioner i økning til musikk

Musikkfeltet styrkes kraftig. Midlene fordeles mellom blant andre Rikskonsertene, Grieg-jubileet, orkestrene, knutepunktfestivaler og øvingslokaler.

67 millioner mer til museer

Museer over hele landet skal styrkes og utvikles. Mange museer får særskilte påplussinger. Nasjonalmuseet for kunst får 15 millioner kroner i økning.

47,5 millioner mer til nasjonale kulturbygg

Tilskuddet til nasjonale kulturbygg økes vesentlig. Forslaget innebærer at totalbevilgningen blir på 54,5 millioner kroner i 2007.

44,1 millioner i økning til scenekunst

Både teatrene, dansen og den frie scenekunsten styrkes vesentlig. Regjeringen øker bidragene til teatre over hele landet. Formidlingen av profesjonell dans styrkes. De økonomiske rammene for den frie scenekunsten bedres og det opprettes en ny flerårig støtteordning for teater- og dansegrupper.

38,6 millioner mer til opera

Økningen innenfor opera skal blant annet sørge for at Den Norske Opera kan trappe opp sin virksomhet og gjøre den klar til drift i nytt hus. I tillegg styrkes region- og distriktsoperaene. Den Norske Opera får en økning på 34,9 millioner kroner.

31,3 millioner i økning til frivillighetsformål

Frivillig sektors bidrag til mangfold, livskvalitet, kultur, politikk og demokratiske holdninger er av stor samfunnsmessig verdi. Regjeringen foreslår at bevilgningen til Frifond styrkes med 10,6 millioner og vil også få 5 millioner mer fra tippemidler. Det foreslås å opprette minst 20 nye frivillighetssentraler.

29 millioner mer til film og media

Regjeringen følger opp den norske filmsuksessen de senere årene. Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer årlig, og at minst 25 prosent av kinobesøket skal være på norske filmer. I 2006 fikk feltet 31 millioner kroner, slik at økningen på to år er 60 millioner kroner.

18,8 millioner mer til språk og litteratur

Økningen skal fremme lesing og litteratur, blant annet ved at innkjøpsordningene for barne- og ungdomslitteratur og oversatt litteratur utvides.

11,6 millioner kroner i økning til billedkunst, design og utsmykking.

Tilskuddsøkningene skal styrke kjernevirksomheten ved ulike institusjoner, videreutvikle utstillingsaktiviteten og gi rom for flere prosjekter. Blant annet styrkes OCA med 1,7 millioner kroner.

10 millioner mer til digitalisering

Det er satt av 10 millioner kroner til digitalisering av kulturarven. Midlene går til ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og Arkivverket, med 3 millioner kroner til hver av institusjonene. Videre går 1 million kroner til prosjektet Norsk Ordbok for å sikre at verket blir fullført til jubileumsåret i 2014.

Kulturelt mangfold

Til forberedelsen av mangfoldsåret i 2008 foreslås 2 mill. kroner. I tillegg vil flere etablerte tiltak som fremmer kulturelt mangfold motta økte tilskudd, slik som Center for afrikansk kulturformidling, Du Store Verden, Stiftelsen Horisont/Mela, Nordic Black Theatre og skriveverkstedet Agenda X.

Dessuten styrkes Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet, noe som også legger til rette for utvidet formidling av verdensmusikk med utøvere fra andre verdensdeler.

Også andre tiltak med flerkulturell profil styrkes, eksempelvis Førde internasjonale folkemusikkfestival og Brageteatret i Drammen.

Idrettspolitikken
Idretten representerer viktige verdier og er landets største folkelige bevegelse. En hovedutfordring i den statlige idrettspolitikken er i dag å stimulere til økt aktivitet, både innen topp- og breddeidrett. Regjeringen er opptatt av økt inkludering og deltakelse og å motvirke alle former for diskriminering i samfunnet, også innenfor idretten. Departementet vil fra og med 2007 styrke tilskuddet til aktivitetsutvikling og sosial integrering i idrettslag. Regjeringen utreder også aktuelle tiltak, herunder lovregulering, som kan sikre grunnlaget for bekjempelse av dopingmisbruk utenfor den organiserte idretten.

Trosopplæring og prestereform følges opp

Budsjettforslaget for Den norske kirke er 1282,6 millioner kroner for 2007. Det er en økning på 70,3 millioner, eller 5,8 prosent, sammenlignet med saldert budsjett for 2006.

I budsjettforslaget er det foreslått en opptrapping av bevilgningene til reform av trosopplæringen på 24 millioner kroner. Budsjettet for trosopplæring blir dermed på 100 millioner i 2007. Dette er i tråd med opptrappingsplanen.

Den pågående organisasjonsutviklingen innen prestetjenesten er blant de største og viktigste tiltakene. For å stimulere omstillingsarbeidet foreslås bevilgningene til reformen økt med vel 7 millioner i 2007.

Til toppen