Historisk arkiv

Reglane for pengespel om bord på norske skip vert innskjerpa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kyrkjedepartementet har fastsett nye reglar for pengespel om bord på skip. Dei nye reglane krev at skip som tilbyr pengespel om bord må segle i heilårs rutetrafikk mellom norsk og utanlandsk hamn. Skipa må også ha kapasitet til å transportere gods og køyrety i stort omfang.

Kultur- og kyrkjedepartementet har fastsett nye reglar for pengespel om bord på skip. Dei nye reglane krev at skip som tilbyr pengespel om bord må segle i heilårs rutetrafikk mellom norsk og utanlandsk hamn. Skipa må også ha kapasitet til å transportere gods og køyrety i stort omfang.

- Dei nye reglane inneber ei innstramming ved at det blir fastsett spesifikke krav til skip som kan tilby pengespel. Samtidig vil dei nye reglane sikre likebehandling av aktørane i marknaden. Målet er å sikre eit forsvarleg speltilbod på norske skip i rute til utlandet og samtidig hindre etablering av skipstrafikk der hovudformålet er å tilby pengespel, seier kultur- og kyrkjeminister Trond Giske.

Lotteri- og stiftingstilsynet vil utarbeide forslag til forskrifter om kva slags spel som skal tillatast om bord på skip. Forslaget skal sendast på høyring i løpet av hausten. Eit nytt regelverk vil dermed først kunne setjast i verk frå 1. juli 2008.