Historisk arkiv

Tildeling av statens kunstnerstipend og garantiinntekter 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det er bevilget ca. 186 mill. kroner til kunstnerstipend (ca. 95 mill. kroner) og garantiinntekter (ca. 91 mill. kroner) for 2007. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere på vegne av Kultur- og kirkedepartementet. Dette skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Kontaktperson:
Statens kunstnerstipend ved Anne-Marie Liland og Åse Karin Hjelen, tlf. 22 24 83 30

Det er bevilget ca. 186 mill. kroner til kunstnerstipend (ca. 95 mill. kroner) og garantiinntekter (ca. 91 mill. kroner) for 2007. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere på vegne av Kultur- og kirkedepartementet. Dette skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det er satt av nærmere 75 mill. kroner til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere for 2007. Arbeidsstipend gis fra ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis fra ett til tre år. Årsbeløpet for begge typer stipend er kr 168 500. Det er tildelt 106 nye arbeidsstipend for 2007. Totalt mottar 221 kunstnere arbeidsstipend, som er en økning på to stipend fra i fjor. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, hvorav 84 er nye.

Det er totalt tildelt 614 nye kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 38 nye garantiinntekter og 13 nye stipend for eldre fortjente kunstnere. Fordelingen av nye kunstnerstipend kommer fram av oversikten nedenfor:

106 arbeidsstipend à kr 168 500

  84 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

206 reise- eller studiestipend

124 materialstipend

  63 etableringsstipend

  14 etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere

  17 vikarstipend


Oversikt over tildelte kunstnerstipend for 2007

Oversikt over tildelte garantiinntekter for 2007

Pressemelding: Tildeling av stipend for eldre fortjente kunstnere