Historisk arkiv

Funksjonstiden for styret for Norsk kulturråd forlenget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet bestemte i statsråd fredag å prolongere funksjonstiden for styret for Norsk kulturråd med 6 måneder til 1. juli 2009.

-Løken-utvalget har foreslått endringer i hvordan medlemmene til Kulturrådet skal oppnevnes. Vi vil vurdere forslagene fra Løken-utvalget og fremme en sak for Stortinget våren 2009, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. - I påvente av at forslagene skal behandles i departementet og i Stortinget, har vi bestemt at funksjonstiden for styret for Norsk kulturråd skal prolongeres med 6 måneder, sier statsråd Giske.

Følgende medlemmer og varamedlemmer har fått prolongert sin funksjonstid:

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, Oslo
Varamedlem: Billedkunstner Arild Bergstrøm, Fjaler
Museumsdirektør Ivar Roger Hansen, Alstadhaug
Direktør Ottar Grepstad, Volda
Varamedlem: Forfatter Cecilie Løveid, København
Regissør Bentein Baardson, Oslo
Varamedlem: Professor Anne Grete Eriksen, Oslo
Dekan Per Kvist, Bergen
Varamedlem: Rådgiver Frode Sannum, Lillehammer
Varamedlem: Daglig leder Vegar Snøfugl, Trondheim
Rektor Aud Folkestad, Stranda
Varamedlem: Konsulent Linda Beate Randal, Kirkenes
Rektor Liv Sandven, Trondheim
Varamedlem: Fylkespolitiker Oddleiv Olavsen, Bodø

For samme periode prolongeres som leder Vigdis Moe Skarstein og som nestleder Ivar Roger Hansen.

Høgskolelektor Nazneen Khan Østrem og teaterinstruktør Marit Moum Aune ønsker å fratre som medlemmer av Norsk kulturråd. Nåværende vararepresentanter avdelingsleder Torunn Herje og tekstilkunstner Aslaug Juliussen er oppnevnt som medlemmer for samme tidsrom som prolongeringen av nåværende rådsmedlemmer.

Gjeldende forskrift om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd fastsatt ved kgl.res. 27. august 1965 § 2 bestemmer at rådet skal ha tretten medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav fire medlemmer oppnevnes av Stortinget og ni medlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding av Kultur- og kirkedepartementet.

Løken-utvalget har i sin rapport «Forenklet, samordnet og uavhengig» foreslått at rådsmedlemmene i sin helhet bør oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet, eventuelt av Kongen etter forslag fra Kultur- og kirkedepartementet. Videre tilrår utvalget at rådet bør ha 7–9 medlemmer og at rådsleder ikke bør ha andre posisjoner der vedkommende er underlagt departementet. Det foreslås rullerende oppnevning av rådsmedlemmene.