Historisk arkiv

Oppnevning av utvalg for å vurdere reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer i mediene. Utvalget skal ledes av advokat Janne Kristiansen.

Kultur- og kirkedepartementet har i dag oppnevnt et utvalg som skal foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer i mediene. Utvalget skal ledes av advokat Janne Kristiansen.

Oppnevningen av utvalget har bl.a. bakgrunn i Stortingets behandling av grunnlovsvernet av ytringsfriheten i 2004. Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte å sette i gang et arbeid med sikte på å utrede behovet for lovregulering av spørsmål som knytter seg til ansvarsplassering, kildevern osv. Behovet for en utredning er også blitt understreket av regjeringen i forbindelse med arbeidet med ny straffelov (Ot. prp. nr. 22 for 2008-2009)og av Personvernkommisjonen (NOU 2009:1 Individ og integritet).

Behovet for en gjennomgang har sammenheng med at dagens regler er kompliserte og fragmenterte. På noen områder, f.eks. når det gjelder redaktøransvar på Internett, er rettssituasjonen dessuten usikker.

I tillegg til regler om ansvarsplassering skal utvalget vurdere behovet for særskilte lovregler eller tjenester som kan sikre enkeltpersoners personvern i møte med media.

Utvalget skal avgi sin innstilling til departementet innen 1. oktober 2010.

Utvalgets mandat og sammensetning