Historisk arkiv

Kultur- og kirkedepartementet

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det er bevilget ca. 207 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2009. Derav ca. 105 mill. kroner til kunstnerstipend og ca. 102 mill. kroner til garantiinntekter.

Det er bevilget ca. 207 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2009. Derav ca. 105 mill. kroner til kunstnerstipend og ca. 102 mill. kroner til garantiinntekter. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kultur- og kirkedepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det er satt av nærmere 86 mill. kroner til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere for 2009. Arbeidsstipend gis for fra ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for fra ett til tre år. Årsbeløpet for begge typer stipend er 186 000 kroner. Det er tildelt 107 nye arbeidsstipend for 2009. Totalt mottar 236 kunstnere arbeidsstipend, som er en økning på 15 stipend fra i fjor. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, hvorav 101 er nye.

Det er totalt tildelt 596 kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 21 nye garantiinntekter og 9 nye stipend for eldre fortjente kunstnere. Fordelingen av nye kunstnerstipend kommer fram av oversikten nedenfor:

107 arbeidsstipend à kr 186 000

101 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

388 diversestipend

Tildelingen i gruppen for skuespillere og dukkespillere skjer senere. I tillegg er tildelingen av ett arbeidsstipend samt 25 000 kroner i gruppen for diverse andre kunstnergrupper og tildelingen av 20 000 kroner i gruppen for interiørarkitekter utsatt.

Oversikt over tildelte kunstnerstipend for 2009

Oversikt over tildelte garantiinntekter for 2009

Pressemelding om tildeling av stipend for eldre fortjente kunstnere