Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Hvordan fylkeskommunene arbeider med LUK i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Finnmark fylkeskommune har som mål at kommunene i Finnmark skal fremstå som offensive og ressurssterke lokalsamfunnsutviklere.

Finnmark fylkeskommune skal:

 • Bidra til mest mulig ringvirkninger i Kvalsund kommune og regionen for øvrig, som direkte følge av etablering av gruvevirksomhet i Nussir, og bygge kompetanse for hvordan regional nærings- og samfunnsutvikling kan øke effekten av fremtidige industrietableringer.
 • Undersøke hvordan veksten i Kirkenes kan brukes til å skape vekst i hele Varanger-regionen gjennom forprosjektet Vekstregion Varanger.
 • Tilby høgskolestudium til kommunale og fylkeskommunale politikere, et folkevalgtopplæringstilbud innen bolyst og stedsutvikling.
 • Koordinere fylkeskommunens tverrfaglige innsats overfor kommunene gjennom en tverrfaglig kommunegruppe og sørge for at denne blir best mulig.
 • Følge oppkommunene: Ha en fast kontaktperson, ha besøksdager i kommunene, sende utmånedlige elektronisk nyhetsbrev med kommunerelatert informasjon.
 • Lage en arena for kommunalt og regionalt utviklingsarbeid gjennom Kommunekonferansen 2011.
 • Etablere kommuneplanens samfunnsdel som styringsinstrument i utviklingen av lokalsamfunn.


Troms fylkeskommune har som mål at kommunene i Troms skal styrkes i sin rolle som lokale utviklingsaktører, og arbeide kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn. Troms fylkeskommunes rolle som koordinator, veileder, kompetanseformidler og støttespiller i plan- og utviklingsoppgaver skal styrkes i arbeidet med kommunene.

Troms fylkeskommune skal:

 • Arbeide med interkommunalt plankontor i Nord-Troms og Sør-Troms.
 • Forsterke veiledningsarbeidet for kommunale planstrategier, samt samfunnsdel og arealdel i kommuneplanen.
 • Skaffe frem plangrunnlag som statistikk, grunnlagsmateriale og utredninger for å få frem muligheter og utfordringer kommunene står overfor.
 • Arrangere dialogmøter og opplæringsseminarer for kommunene.

Nordland fylkeskommune har som mål å styrke kommunenes evne til å drive kontinuerlig utviklingsarbeid, samt å styrke fylkeskommunens evne til å veilede kommunene i dette arbeidet. Tilflytting, kommuneplanlegging og attraktive/aktive lokalsamfunn er hovedtemaene for satsingen i Nordland. Innenfor disse rammene vil de 25 deltagerkommunene jobbe med konkrete enkeltprosjekt.

Nordland skal:

 • Arrangere samlinger for å utveksle erfaringer og skape ideer.
 • Gi kommunene kurs i prosessledelse.
 • Veilede kommunene/regionene i arbeid med sine utviklingsprosjekt.
 • Gi kommunene kompetanse og kapasitet til å ta i bruk planlegging for å utvikle attraktive lokalsamfunn.


Nord-Trøndelag fylkeskommune og det regionale partnerskapet skal styrke sin rolle som veileder, koordinator og støttespiller i kommunenes arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn.

Nord-Trøndelag skal blant annet:

 • Arrangere årlige kurs i plan- og prosessarbeid i kommunene, og det regionale partnerskapet knyttet til utvalgte temaområder.
 • Videreutvikle traineeprogrammer for å skaffe kompetent arbeidskraft til kommuner og lokalt næringsliv.
 • Utvikle årlige kompetanseplaner i samråd med regionene og kommunene.
 • Sette sammen et kontaktteam som skal stå til disposisjon for kommunene i blant annet planarbeid.


Sør-Trøndelag fylkeskommune skal koble regionale planer og kommuneplanenes samfunnsdel bedre sammen i arbeidet med å skape attraktive lokalsamfunn.

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal:

 • Bygge opp kompetanse og kapasitet i kommunene innen planlegging gjennom planseminar og regionalt tverrfaglig team.
 • Skaffe frem plangrunnlag som statistikk, grunnlagsmateriale og utredninger for å få frem muligheter og utfordringer kommunene står overfor.
 • Lage en hovedarena for god politisk dialog om innholdet i planene for å utvikle attraktive lokalsamfunn regionalt og lokalt.
 • Videreutvikle arbeidet med stedsutvikling i kommunene gjennom småkommuneprogrammet Kysten er klar og innlandsprogrammet Blilyst.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal heve kommunenes kompetanse på samfunnsanalyse, planlegging og gjennomføring av lokalt utviklingsarbeid i kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal:

 • Besøke alle 36 kommunene i fylket. Fylkesplansjef, assisterende regional- og næringssjef og prosjektleder skal diskutere samarbeid om lokal samfunnsutvikling, planarbeid og iverksetting av samarbeidstiltak i kommunene.
 • Produsere statistikk og analysegrunnlag for en lokal samfunnsanalyse i hver kommune, der resultatene blir politisk forankret i kommunestyrene.
 • Overføre økonomiske midler fylkeskommunen til regionrådene, som gjennomfører kompetansehevingstiltak i forhold til samfunnsanalyse, utarbeiding/ rullering av samfunnsdel og arealplandel av kommuneplanen, samt å lage kommunal planstrategi og eventuelle delplaner.
 • Gi kommunene skal innflytelse på både form og innhold i kompetansehevingstiltakene.
 • Stå til tjeneste med fylkeskommunens fagavdelinger for å støtte kommunene i deres LUK-arbeid, og reise gjerne ut i kommunene og samarbeider om konkrete, lokale utfordringer.
 • Følge opp arbeidet i regionrådene gjennom prosjektleder og være kontaktperson for kommunene

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som overordnet mål å fremme bolyst, trivsel og identitetsbygging gjennom lokal og helhetlig samfunnsutvikling. Fylkeskommunen skal stå frem som en mer samkjørt utviklingsaktør gjennom å kople regionale og kommunale utviklingsplaner.

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal:

 • Samarbeide tettere med kommunene om å utvikle regional planstrategi, kommunale planstrategier og kommuneplanens samfunnsdel. Tanken er at disse i større grad bygger opp under hverandre i arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn.
 • Samordne seg internt i fylkeskommunen for å jobbe overfor alle kommunene samtidig, i en felles prosess, med kommuneplanlegging og utvikle metoder og tilby kompetanseheving.
 • Fylkeskommunen vil også utarbeide et ”samfunnsspegl” for Sogn og Fjordane”, et dokument som skal være til hjelp for kommunene i sine analyser av samfunnsutfordringer.

Hordaland fylkeskommune har som mål å styrke og samordne eksisterende og nye prosjekter og gi kommunene skolering i rollen som samfunnsentreprenør.

Hordaland fylkeskommune skal:

 • Styrke og videreutvikle kommunenes kompetanse i samfunnsentreprenørskap.
 • Sørge for at de eksisterende programmene/prosjektene blir avsluttet og integrert som en del av fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge sine organisasjoner.
 • Medvirke til at de tre organisasjonene hver for seg, og sammen, samordner virkemidler enda bedre, slik at de framstår med en dør overfor brukerne.

Rogaland fylkeskommune vil styrke kommunenes kompetanse i å utvikle attraktive lokalsamfunn og med et spesielt fokus på byer og tettsteder.

Rogaland skal:

 • Etablere arenaer for erfaringsutveksling og kompetanseheving.
 • Arrangere jevnlige fagseminar for å gi faglig påfyll til kommunene innen etterspurte tema som prosess, prosjektledelse og planlegging.
 • Opprette planfaglige nettverk innenfor hver region for å imøtekomme kommunenes behov for planfaglig kompetanse og regional samhandling.
 • Etablere en intern, tverrfaglig ressursgruppe som skal samordne arbeidet inn mot kommunene.
 • Utvikle ett konkret prosjekt, ”Locations”, der ungdom i kommunene skal bruke film for å synliggjøre steder basert på arkitektur, landskap eller kultur og synliggjøre attraktivitet i kommunene sett ut fra barn og unges ståsted.
 • Styrke arbeidet med regional statistikk, utviklingstrekk, utviklingsarbeid.

Vest-Agder fylkeskommune har som mål å styrke innsatsen til og samarbeidet med de kommuner som er preget av fraflytting og stagnasjon.
I tillegg vil fylkeskommunen videreutvikle kystkommuners kompetanse på byggeskikk, arkitektur, design og småbyens kvaliteter.

Vest-Agder fylkeskommune skal:

 • Samarbeide med kommunene om bolyst og utvikling i innbyggertallet og hvordan kulturelle møteplasser kan gå inn i et målrettet arbeid for å styrke bosettingen.
 • Inngå og følge opp samarbeidsavtaler med kommunene med kompetansehevende tiltak i de enkelte kommunene på områder som stedsutvikling, stedsanalyser, mulighetsstudier, og mobilisering av innbyggere.
 • Drive regionale nettverk, for eksempel innenfor planarbeid for å utveksle erfaringer og fylle på kompetanse.
 • Etablere en felles planressurs for kommunene Åseral, Hægebostad og Audnedal som skal styrke plan- og utviklingskapasitet og kompetanse.
 • Etablere et ressurssenter for byggeskikk for å få nødvendig kompetanse til å ta vare på de historiske trebyene i fylket og utnytte kvalitetene til verdiskaping.

Aust-Agder fylkeskommune har som mål å styrke fylkeskommunens veilederrolle og mobilisere og motivere kommunene til lokalt utviklingsarbeid. Areal- og stedsutvikling, næringsutvikling og entreprenørskap, kulturminner og kulturmiljø er utviklingsområdene.

Aust Agder fylkeskommune skal arbeide med:

 • Gjennomføre undersøkelser som skal gi økt kunnskap om kommunenes attraktivitet og motiver for til- og fraflytting.
 • Gjennomføre prosessveiledning for å gi prosessbistand til aktuelle utviklingsprosesser i kommunene.
 • Utvikle regionalt kompetansesenter for bygningsvern. Senteret skal samle den eksisterende informasjonen om antikvarisk bygningskompetanse og stimulere til økt forståelse og bevissthet rundt bevaring av bygningsarven i kommunene i fylket.
 • Etablere kompetansehevingsprogram for virkemiddelapparatet sammen med kommunene i Aust-Agder.

Telemark fylkeskommune skal heve kommunenes kompetanse på å gjennomføre tiltak i regioner og kommuner og i større grad samordne sin rådgivning og kompetanseutvikling overfor kommunene.  

Telemark fylkeskommune skal:

 • Gi kommunene prosjektlederkompetanse gjennom opplæringsprogrammer både i kommunene, regionene og fylkeskommunene tilknyttet case på planlagte lokalsamfunnsutviklingsoppgaver.
 • Gjennomføre et program som skal heve kommunenes kompetanse på kommunale planstrategier og kommuneplanens samfunnsdel.
 • I det samme programmet heve fylkeskommunenes kompetanse på regionale planstrategier.

Vestfold fylkeskommune mål er å styrke kommunene som samfunnsutviklere og fylkeskommunens rolle som veileder og regional medspiller. I satsingen arbeides det bla. med å utvikle ”seilskutebyen Svelvik”, Campus ved Høyskolen i Vestfold med tettstedsutvikling i Kirkebakken, stedsutvikling i Holmestrand.

Vestfoldfylkeskommune skal:

 • Etablere og finansiere nettverksgrupper for samhandling og utvikling av stedsutvikling, identitetsbygging og bolyst.
 • Gi koordinert bistand til kommunale prosjekter fra aktuelle fagmiljø i fylkeskommunen.
 • Gi veiledning i oppbygging av prosjekter.
 • Være samarbeidspartnere og diskusjonspartnere for lokale prosjektledere i gjennomføring av prosjekter.
 • Initiere og finansiere kompetansedeling mellom aktørene gjennom erfaringslæring og konkret opplæring knyttet til ulike utviklingstemaer.

Buskerud fylkeskommunes mål er å styrke 11 fraflyttingskommuners attraktivitet gjennom få større mangfold i lokalt næringsliv og arbeidsplasser, og bedre områdenes image og mulighetene for at folk flytter til og blir boende.

Buskerud fylkeskommune skal i samarbeid med 11 kommuner:

 • Få fram kunnskap om prosesser som fører til negativ folketalsutvikling i disse kommunene og å få fram utviklingstrekk og utfordringar knyttet til fraflytting.
 • Styrke lokal kunnskap ved å utveksle kunnskap om dette nasjonalt og internasjonalt.
 • Utvikle  tiltak for å motvirke negativ folketallsutvikling innenfor områder som; nærings- utvikling, arbeidskraft og kompetanse, barn og unge, småsamfunnsutvikling, stedsutvikling, kultur, kulturlandskap og utmark, omdømme og markedsføring med fokus på vekst mulighetene.


Oppland fylkeskommune vil styrke sitt samarbeid og oppfølgingsarbeid ovenfor kommunenes arbeid med å utvikle attraktive steder.

Oppland fylkeskommune skal arbeide med:

 • Kompetanseheving innenfor universell utforming i kommunene.
 • Tettstedsutvikling på Hadeland.
 • Sykkel som utgangspunkt for å utvikle attraktive lokalsamfunn.
 • Å tydeliggjøre merkevaren Lillehammer visuelt i de 7 kommunene i regionen.
 • Å utvikle regionsenteret Otta.
 • Synliggjøring av stier, løyper og skilting i Valdres regionen.


Hedmark fylkeskommune har som mål å dyktiggjøre kommunene til å utvikle attraktive lokalsamfunn gjennom erfaringslæring knyttet til konkret jobbing.

Hedmark fylkeskommune skal:

 • Arbeide med å følge opp og bistå lokalt forankrede utviklingsprosjekt. Kommunene Tolga, Alvdal, Hamar, Nord-Odal og Kongsvinger arbeider med stedsutviklingsprosjekter. Rendalen, Trysil og Eidskog med Identitets-/omdømmeprosjekt.
 • Iverksette kvartalsvise samlinger (1-2) dager med prosjektlederne i kommunene som gir læring på tvers.
 • Iverksette kompetanseprogram for prosjektlederne, med temaer som organisering og roller, prosessledelse, kommunikasjon.
 • Arrangere storsamling i september hvert år med læring, rapportering og evaluering.
 • Finansiere prosjektlederstilling- i hver av de deltakende kommunene.


Akershus fylkeskommune har som mål å koble kommunale og regionale planstrategier, slik at disse i større grad bygger opp under hverandre, i arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn. Kompetanse på statistikk og dokumentasjon både regionalt og kommunalt skal økes 

Akershus fylkeskommune skal arbeide med:

 • Dialog og erfaringsutveksling med kommunene om arbeidet med regionale og kommunale planstrategier.
 • Samordning og samarbeid om statistikk og analyser, og utarbeiding av felles grunnlagsdokumenter for plan- og utviklingsarbeid i kommunene.

Østfold fylkeskommune: Målene for satsingen er å styrke utviklingskapasiteten og – kompetansen i fylkeskommunen og i kommunene og øke bevissthet i kommunene om ansvaret for lokal samfunnsutvikling.

Østfold fylkeskommune skal arbeide med å styrke og samordne fylkeskommunenes oppfølging av kommunene gjennom:

 • Regional ressursgruppe med fokus på lokal samfunnsutvikling med representanter fra Fylkesmannens ulike avdelinger i fylkeskommunen, og statens vegvesen mfl.
 • Videreutvikle planforum for å styrke planleggerne i kommuner og fylket innen ulike planområder.
 • Styrke den kommunale kompetansen på statistikk og analyse i arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn.
 • Regionalt plansamarbeid mellom kommunene i indre Østfold om helhetlig arealbruk over kommunegrensene og tettstedsutvikling.
 • Samarbeid om utvikling av lokalsentra i Spydeberg og Hobbøl kommuner gjennom en framtidsstudie som grunnlag for felles kommuneplanarbeid.
 • Samarbeid om utvikling av byene Mysen og Askim for å utvikle attraktive og spennende byrom med høy aktivitet og tilgjengelige møteplasser.
 • Grensekommunesatsing i indre Østfold der fylkeskommunene samordner virkemiddelbruk ovenfor kommunene for å få et helhetlig regional utvikling av kommunene.

 

Til toppen