Historisk arkiv

Evaluering av e-valgforsøket i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Evalueringen av forsøket med internettstemmegivning i ti kommuner ved valget høsten 2011 er ferdig og er publisert på denne siden.

En sluttrapport som oppsummerer og drøfter de viktigste funnene ble publisert 12. september:

Størstedelen av forskingsoppdraget er utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF), i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral. Disse har evaluert hvilken betydning e-valg hadde for tilgjengelighet og valgdeltakelse, hvorvidt velgerne hadde tillit til forsøket, og hvilke holdninger velgerne hadde til hemmelig valg og internettstemmegivning.

Rapporten (delevaluering 1, 2, 3, og 5) fra ISF:

Les mer om delevalueringene på ISF sine nettsider.

En mindre del av oppdraget er utført av International Foundation for Electoral Systems (IFES). IFES  har evaluert om forsøket førte til en mer effektiv stemmeopptelling og raskere valgresultat, har redegjort for internasjonale erfaringer med e-valg og vurdert om løsningen var i samsvar med internasjonale regler og standarder.

Rapportene (delevaluering 4, 6 og 7) fra IFES:

Les mer om delevalueringene på IFES sine nettsider.