Historisk arkiv

Andøy*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Andøy avsluttet prosjektet sitt i 2014

Andøy kommunevåpen

Tema: Heltid-deltid

Prosjektleder: Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

Bakgrunn: I 2009 reiste enhetsleder for sykehjem og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet til Hofors kommune i Sverige for å se på en arbeidstidsordning som skulle løse problemet med uønsket deltid. Prosjektleder var da hovedtillitsvalgt, og etter to uker i Hofors var vi begge overbevist om at dette var verdt å prøve ut. Saman om ein betre kommune ga oss muligheten til endelig å finne ut om dette var noe for vår kommune. Vi har valgt å kalle vår versjon av modellen Livsløpsturnus fordi den gir fleksibilitet til å ivareta de ansattes behov uansett hvor i livsløpet de befinner seg. Vi har også vært så heldig å dra nytte av at Hurum kommune har prøvd ut samme type modell. Mange deltidsstillinger og høyt sykefravær er et problem hos oss, som hos mange flere, og derfor er det viktig å tørre å prøve noe nytt.   

Prosjekt: Livsløpsturnus. Basert på Hoforsmodellen fra Sverige, hvor de ansatte selv velger stillingsstørrelse og setter opp turnus i fellesskap. Ubekvemstillegg gjøres om fra kroner til minutter, og settes inn i en timebank. Denne timebanken styrer den totale arbeidstiden, og gir de ansatte fleksibilitet og trygghet. De kan velge 100% stilling, men velge å ta ut tillegg i (fri)tid, og slik sett jobbe mindre men ha tryggheten av en full stilling. Eller de kan ta tilleggene ut som lønn, og tjene litt ekstra. For de med lav stillingsprosent i dag vil denne modellen gi positive innvirkninger også på pensjon.

Mål:

  • Å fjerne uønsket deltid og dermed skape en heltidskultur
  • Å redusere sykefraværet
  • Å skape bedre tjenester
  • Å øke rekruttering av faglærte

Tiltak:

  • Gjennom en prosess med ansatte, arbeidsgiver og brukerorganisasjoner komme frem til gode dagsrytmer og rutiner for alle parter.
  • Intervjue alle ansatte på utvalgt arbeidsplass om ønsket stillingsstørrelse, fleksibilitet og tanker om arbeidsplassen og den valgte modellen.
  • Gi de ansatte nødvendig opplæring og kurs, som for eksempel turnuskurs.
  • Prøve ut Livsløpsturnus