Historisk arkiv

Dønna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Dønna kommunevåpen

Tema: Heltid/deltid.

Prosjektleder: May Hege Kaspersen

Bakgrunn: Ei kartlegging i 2009 ved Dønna omsorgssenter og i hjemmetjenesten viste at det var kun 9 heltidsstillinger og 19 deltidsstillinger. Av de 19 deltidsansatte var det 12 som sa at de var ufrivillig deltidsansatte. Denne kartleggingen ønsker vi å gjenta i 2013. Det har tidligere vært satt ned et arbeidsutvalg for å initiere tiltak for å redusere antall deltidsstillinger i kommunen. Dette har vært med på å bevisstgjøre oss i prosessen med å lyse ut nye stillinger og vi har derfor grunn til å tro at ny kartlegging vil vise et noe annerledes resultat.


Prosjekt: Prosjektet har som hovedmål å finne varige og bærekraftige løsninger innen pleie- og omsorgssektoren i Dønna kommune som reduserer uønsket deltid. Dette vil være et ledd i kommunens arbeid for å rekruttere fagfolk innen sektoren, gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver og styrke yrkesidentiteten hos pleie- og omsorgspersonalet.

Vi skal ha et overordnet fokus i vårt prosjekt på brukernes beste og interesser i vurdering av turnusordninger. Brukerne har behov for ei stabil og forutsigbar bemanning. Da vil brukerne møte ansatte som kjenner dem godt fra før og som kjenner til deres situasjon.

Resultatmål:

  • 2 av 3 ansatte skal ha 100 % stilling innen utgangen av 2015.

I dag har ca 1 av 4 ansatte 100 % stilling. Nøyaktig måling av antall hele og delte stillinger vil bli kartlagt i løpet av sommeren 2013.

Effektmål:

  • Mer stabil og forutsigbar bemanning
  • Mindre bruk av tid til opplæring og oppfølging av vikarer og nyansatte
  • Mer tid til fagutvikling

Tiltak:

  1. Vurdere muligheten for fast ansettelse av vikarer.
  2. Vi skal tilby kombinasjonsstillinger til deltidsansatte ved mulighet.
  3. Vi skal jobbe bevisst med kulturendring i arbeidet med å bruke bemanning på tvers.