Historisk arkiv

Ibestad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ibestad kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering

Prosjektleder: Kirstin Wiik Takøy

Bakgrunn: Ibestad kommune har utfordringer med å rekruttere fagkompetanse innen yrkesgruppene sykepleiere, førskolelærer og ingeniører. I tillegg har kommunen utfordringer med å rekruttere faglært kompetanse innen pleie- og omsorg og barnehage. KOSTRA-rapporteringene viser at kommunen har lavere kompetanse i flere enheter enn landsgjennomsnittet. Det er også grunn til å anta at kommunens alderssammensetting fremover vil gi utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere, bl.a. til omsorgsyrket. Generelt sett vil det i flere yrker bli stilt større krav til kompetanse enn i dag.

Prosjekt: Utarbeide strategisk kompetanseplan for Ibestad kommune

Mål: Kompetanseplanen skal sikre Ibestad kommune personell og kompetanse i framtida som kan imøtekomme kommunens, samfunnets og brukernes krav og forventninger. Like viktig som å rekruttere nye medarbeidere vil det bli å utvikle og beholde de medarbeiderne kommunen har. Det er viktig å ha en plan som ivaretar alle ansatte i ulike livsfaser. Kommunen må tilstrebe en arbeidsgiverpolitikk som ser og tar hensyn til den enkelte ansatt som gir rom for fleksibilitet. Målet må være at alle ansatte føler seg verdsatt.

Tiltak: Foreta en kompetansekartlegging av alle ansatte i kommunen.

I tillegg til hovedprosjektet har prosjektgruppa Saman om startet en forstudie som går på rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere i hjemmetjenesten.

Bakgrunn
Pleie og omsorgsektoren har i flere år slitt med å få rekruttert sykepleiere til hjemmesykepleien og sykehjemmet. Sektoren har et høyt antall deltidsstillinger, noe som har medført en økt belastning på sykepleierne. For å få heldøgns dekning har de måttet ta bakvakter og jobbet mye overtid. Sykefraværet har vært høyt. KOSTRA – tallene for august, viser et sykefravær på opp i 17%. Også hos de andre faggruppene har sykefraværet vært høyt, og vikarbruken stor. Det er svært vanskelig å skaffe vikarer, og avdelingene går ofte med underbemanning.

Mål:

  • Bedre kvalitet til bruker
  • En mer effektiv tjeneste med kompetente og stabile ansatte
  • Godt arbeidsmiljø med lite fravær

Målet med prosjektet er å bedre arbeidsforholdene for de ansatte i PRO-sektoren ved å få full sykepleierdekning, få ned antall brukte bakvakter, minske vikarbruken, og få ned sykefraværet. Ved å redusere antall deltidsstillinger vil disse målene kunne nås, samtidig som kvaliteten på tjenesten økes ved at det er kvalifisert og kjent personale på jobb.

Tiltak
-Redusere antall deltidsstillinger
-Innføre turnus med lange vakter