Historisk arkiv

Nordre Land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nordre Land kommunevåpen

Tema: Kompetanse/rekruttering

Prosjektleder: Rigmor Frøyslid, rigmor.froyslid@nordre-land.kommune.no

Bakgrunn: Nordre Land kommune skal arbeide for å utvikle riktige tjenester med god kvalitet gjennom effektiv ressursbruk, jfr kommunens arbeidsgiverpolitikk. Kommunens satsing på kompetanseutvikling og –heving, bl.a med deltakelse i Saman om ein betre kommune, vil være et viktig bidrag for å nå dette målet.

Prosjekt:

Nordre Land kommune deltar med tre delprosjekter:

Kompetanseløft for barnehagene - et delprosjekt som gjennomføres gjennom et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Kompetansetiltaket går over to år, og alle barnehageansatte i kommunen deltar.

Strategisk kompetanseplan for enhet Teknisk Drift og Eiendom startet opp i november i 2012, og vil munne ut i en strategisk kompetanseplan med konkrete tiltak i prioritert rekkefølge.

Rekruttere og beholde. Det siste delprosjektet starter opp i september 2013. Prosjektet vil bl.a arbeide med kommunens webside for ledige stillinger og introduksjonskurs/-opplegg for alle ansatte og for mellomledere. Det er også ønskelig å sette nytt fokus på kommunens arbeidsgiverpolitikk og revitalisere denne.

Mål:

Resultatmål for delprosjekt strategisk kompetanseplan Teknisk Drift og Eiendom:

Arbeidet skal resultere i en kompetanseplan for enheten, som også skal inneholde en tiltaksdel med planlagte kompetansetiltak som fremkommer i prioritert rekkefølge. Det er også et mål at denne kompetanseplanen skal kunne brukes som mal for de andre enhetene i kommunen.

Fokuset på viktigheten av kompetanse i enheten vil resultere i at flere ansatte vil ønske å ta en fagutdanning/videreutdanning/etterutdanning, noe som fører til større fagmiljø. Mer kompetente og motiverte medarbeidere fører i sin tur til økt trivsel, og sykefraværet kan reduseres som en følge av dette.

Resultatmål for delprosjekt Kompetanseløft i barnehagene:

Kompetansetiltaket skal føre til en høyere grad av trygghet og tilknytning mellom voksne og barn i barnehagene, og det er en forventing om at økt kompetanse for alle barnehageansatte og et godt tverrfaglig samarbeid vil kunne føre til resultater som gode overganger, mindre spesialoppfølging ved overgang barnehage-skole, og færre som dropper ut av skolen når de blir eldre.

Det er også et mål at tiltaket skal føre til en mer enhetlig barnehagekultur og –tjeneste, som vil gi et bedre psykososialt miljø som fremmer helse.