Historisk arkiv

Saltdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Saltdal kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering

Prosjektleder: Tor Helge Ramsvik

Bakgrunn: Saltdal kommune har over år jobbet aktivt med de ulike utfordringene i kommunal sektor, bl.a. gjennom «Kvalitetskommuneprogrammet». Her var fokus på nærvær/sykefravær. Hovedfokus for Saltdal kommune denne gang er kompetanse, spesielt sett opp mot Samhandlingsreformen. Den demografiske utviklingen og økte forventninger fra innbyggere og statlig myndighet gir stadige økte krav til kommunenes kompetanse og tjenestetilbud. Mange av kommunens ansatte er over 50 år, og mange er ufrivillig deltidsansatt. I tillegg har Saltdal et jevnt over høyt sykefravær, noe som vil kunne ha store følger for kommunens omdømme og muligheten til å rekruttere og holde på kompetente medarbeidere. I likhet med omdømmebygging og heltid/deltidsproblematikken jobbes det derfor også direkte med denne problemstillingen i prosjektet.

Prosjekt: Sammen om en bedre kommune

Mål: Å bedre kommunens tjenestekvalitet og omdømme gjennom å engasjere ansatte i forbedringsarbeid og å bevisstgjøre de ansatte som ambassadører for sine arbeidsplasser og de tjenester kommunen leverer.

Tiltak:

 • Samle data i en «nullpunktmåling» og utforme ståstedsanalyser på kjernepunktene:
  • kompetanse
  • sykefravær
  • andel stillinger heltid/deltid
  • alderssammensetning
  • turnover i aktuelle yrkesgrupper (PAI – registrering)
 • Øke og tilpasse kompetansenivået knyttet til Samhandlingsreformen. Dette innebærer å få oversikt over det kompetansekravet som foreligger til de aktuelle enheter, parallelt med den kompetansebeholdningen som eksisterer
 • Øke trivsel og faglighet. Vesentlig her er gode rammebetingelser med mulighet for utfordringer, delaktighet og åpenhet. Klar og god informasjon, intern veiledning og kursing, muligheter for hospitering og innhenting av ekstern kunnskap
 • Redusere sykefravær gjennom tiltak som samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunen og oppfølging av de ulike enhetene
 • Redusere deltidsstillinger i kommunen. Her vil kommunen videreføre erfaringer gjort i tidligere prosjekt på ufrivillig deltid, og se på erfaringer gjort i andre kommuner i forhold til arbeidstidsordninger
 • Plan for strategisk kompetansestyring i kommunen gjennom deltagelse i RKK Saltens utarbeidelse av «Strategidokument for kompetanseutvikling i kommunene mot 2016»  
 • Gjennomføre pilotprosjekt Saltdal sykehjem fokus Kompetanse og Samhandlingsreform