Historisk arkiv

Sørum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sørum kommunevåpen

Tema: Kompetanse/rekruttering

Prosjektleder: Helga Soldal 

Bakgrunn: Kommunen ble omorganisert til 2-nivåmodell i 2012. I prosjektets 1.fase som vektla stor grad av involvering og deltakelse fra ledere og medarbeidere, var det en enstemmig tilbakemelding på at det var et uutnyttet potensial av tverrfaglig samarbeid i organisasjonen. Dette til tross for fokus på tverrfaglig samarbeid gjennom flere år. 

Ved omorganisering pr 01.05.12 ble arbeidslag innført som et av de viktigste verktøyene for å realisere intensjonene i ny organisasjon. 

Arbeidslag er for kommunen en ny måte å organisere tverrfaglig samarbeid på og hensikten er å ta ut det uutnytta potensial som finnes i organisasjonen i fht kvalitet på tjenester og ressurseffektivitet i det løpende arbeidet. I og med at arbeidslag fokuserer på tverrfaglig løsning av ”de vanlige oppgavene” vil det skje en kompetanseutvikling innad i laget. I en lærende organisasjon med myndiggjort ledere og medarbeider er det viktig å etablere strukturer for erfaringsutveksling og læring mellom arbeidslagene.

Prosjekt: Arbeidslag som arena for tverrfaglig kompetanseutvikling

Mål:

Effektmål:

 • Arbeidslag skal bidra til at uutnyttet potensialet for tverrfaglig samarbeid reduseres (måles gjennom spørreundersøkelse)
 • Ressurseffektiv oppgaveløsning gjennom samhandling (måles gjennom spørreundersøkelse)
 • Kvalitetsheving i tjenesten ved systematisk kompetanseheving for alle i tverrfaglig samhandling (brukerundersøkelser)
 • Kompetansemobilisering
 • Utvikling av trepartssamarbeid

Resultatmål:

 • Utvikle et system for arbeidslag med
  • Kriterier for opprettelse av arbeidslag
  • Kriterier for evaluering av arbeidslags resultater
  • Dokumentasjon av resultat
  • Kompetanseutviklingstiltak for arbeidslagene
  • Andre rammebetingelser
 • Etablere system og arenaer for erfaringsdeling mellom arbeidslagene og mellom arbeidslagene og organisasjonen for øvrig
 • Synliggjøring av effekten av arbeidslagenes innsats i fht kvalitet på tjenestene og i fht ressurseffektivitet.

Tiltak:

 • Gjennomføring av kartlegginger i fht effektmålene for å etablere utgangspunkt og utvikling gjennom gjentatte kartlegginger
 • Informasjons- og kommunikasjonstiltak for å synliggjøre arbeidslagene og arbeidet deres
 • Iverksetting av kompetansetiltak for koordinatorene og medlemmene i arbeidslagene og virksomhetslederne
 • System for arbeidslag i kommunes kvalitetssystem
 • Avklaring av innholdet i trepartssamarbeidet mellom de tre partene.

 

Nyheter: