Historisk arkiv

Innherred samkommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Innherred samkommune er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger og Verdal i Nord-Trøndelag fylke. Formålet med forsøket er blant annet å legge til rette for bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne i Verdal og Levanger kommuner, og å bidra til utvikling av et sterkere lokalsamfunn og en mer robust region. Samarbeidsprosjektet er organisert med utgangspunkt i kommuneloven § 27 om interkommunalt samarbeid, men med et tillegg om at samarbeidsorganet (samkommunen) kan utøve forvaltningsmyndighet innen bestemte områder.

Forsøket med samkommunen startet opp 1.1.2004. Samkommunen fikk vedtaksmyndighet innen områdene miljøvern, landbruk, plan- og byggesaker, arealforvaltning, kart og oppmåling, kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, voksenopplæring og PP-tjenesten.

Etter godkjenning av departementet våren 2007 gjennomførte samkommunen endringer i forskriftene for forsøket. I forbindelse med etableringen av NAV-kontoret ble kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten tilbakeført til Verdal og Levanger kommuner, og som følge av midtveisevalueringen vedtok kommunene at også barneverntjenesten, voksenopplæring og PP-tjenesten skulle tilbakeføres. Samtidig fikk samkommunen vedtaksmyndighet for alle plan- og byggesaker.

Forsøksperioden ble høsten 2007 forlenget med 2 år, slik at forsøket med Innherred samkommune varer fra 1.1.2004 til 31.12.2009.