Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Kulturdepartementet
Statsbudsjettet:

Regjeringens kultursatsing øker med 780 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Samlet foreslår regjeringen en kultursatsing på 780 millioner kroner. Av dette går 643,7 millioner kroner til å oppfylle Kulturløftet. 135 millioner kroner går til økning til prosjektering av Nasjonalmuseet.

Kulturdepartementets samleside om budsjettet

Gjennom målrettede tiltak og en generell styrking av bevilgningene til kulturformål siden 2005 har Regjeringen gitt et løft til et bredt spekter av kultur- og frivillighetsformål. Med budsjettforslaget for 2011 fortsetter Regjeringen dette løftet. De samlede overføringene til kulturformål har økt med om lag 3,3 milliarder kroner i perioden 2006-2011.

Kulturløftet

I Kulturløftet som ble presentert i 2005, og videreutviklet og utvidet i 2009, satte Regjeringen ambisiøse mål for kulturlivet, og for den statlige ressursbruken til kulturformål. Regjeringens forslag for 2011 innebærer en samlet nominell økning på 643,7 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet. Dette inkluderer en økning i bevilgningen til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål under Utenriksdepartementets budsjett på 3,0 millioner kroner.

Hovedsatsinger og oppfølgingen av Kulturløftet i 2011 er:

212 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til kompensasjon av merverdiavgift til frivillige organisasjoner med 212 millioner kroner. Til sammen foreslås en bevilgning på 608 millioner kroner i 2011. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2010 og erstattet den tidligere ordningen for kompensasjon av merverdiavgift på enkelte tjenester. Økningen siden innføring av ny ordning er på 412 millioner kroner. Regjeringens satsning på merverdiavgiftskompensasjon bidrar til å styrke rammevilkårene for frivillig sektor. Samlet skal ordningen trappes opp med en milliard kroner.

60 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det er i 2010 innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til denne ordningen i 2011. Dette er en økning på 20 prosent – 10 millioner kroner – i forhold til bevilgningen i Revidert statsbudsjett 2010 på 50 millioner kroner.

101,6 millioner kroner til scenekunst

Økningen til Den Norske Opera & Ballett er samlet på 48,1 millioner kroner til bl.a. dekning av økte kostnader som følge av endringer i overenskomster med Operaens musikere og økt husleie til langsiktig vedlikehold av operabygget.

I årets budsjett satses det spesielt på frie grupper og regionale teatre. De regionale teatrene økes samlet med 20 millioner kroner. Det frie feltet økes med 11,8 millioner kroner. Dans er et særskilt satsingsområde i budsjettet. Regjeringen ønsker å øke tilskuddet til Dansens Hus med 1,5 millioner kroner og 0,9 millioner kroner til Carte Blanche i Bergen.

Samlet bevilgning til scenekunstformål under Norsk Kulturfond for 2011 er foreslått økt med 6,4 millioner kroner.

Til de tre institusjonene som i 2011 skal flytte inn i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet (Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør) gis det samlet økning på 10,9 millioner kroner til styrking av drift og aktivitet. Det er i tillegg foreslått 64 millioner kroner i byggetilskudd.

Samlet bevilgning til scenekunstformål i budsjettet er på 1,6 milliarder kroner.

48,1 millioner kroner i økning til musikk

Samlet økning til orkestrene er 25,9 millioner kroner. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester har fått en økning på 3,1 millioner kroner. Tilskuddet til Oslo-Filharmonien er økt med nærmere 10,6 millioner kroner, herunder kompensasjon for ny overenskomst med musikerne. Under folkemusikkformål er Riksscenen foreslått økt med ca. 2,6 millioner kroner.

Støtte til ettårig prosjekttilskudd under Norsk kulturfond øker med 8,9 millioner kroner. Andre områder under musikkformål er samlet økt med 10,7 millioner kroner.

Den samlede bevilgningen til musikkformål i budsjettforslaget for 2011 er på over 1 milliard kroner.

16,2 millioner kroner i økning til visuell kunst, arkitektur og design

Det gis i budsjettforslaget en økning på 3,8 millioner kroner til Norsk kulturfonds støtteordninger innenfor visuell kunst. Dette er en økning på 42 prosent i forhold til 2010. Andre kunstformidlingstiltak får en økning på 1,9 millioner kroner herunder Bergen Kunsthall, Vestfossen Kunstlaboratorium og Nordic Light – International Festival of Photography. Til videre oppfølging av det nasjonale arkitekturpolitiske dokumentet Arkitektur.nå er det lagt inn en økning på 1,9 millioner kroner. Samlet foreslås visuelle kunstformål, inkludert Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, med en bevilgning på 423,9 millioner kroner i 2011.

Til prosjektering av Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen foreslås det 160 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

26,4 millioner kroner i økning til språk, litteratur og bibliotek

Det gis en økning på 19,2 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket, herunder blant annet 3 millioner kroner til digitalisering og til utvikling av digitale tjenester i folke- og fagbibliotekene. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek får en økning på 2,2 millioner kroner.

Støtteordninger til litteraturformål under Norsk kulturfond økes med 5 millioner kroner, herunder blant annet økt støtte til litteraturfestivaler og en styrking av innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge. Den samlede bevilgningen til språk, litteratur og bibliotekformål i budsjettforslaget for 2011 er på over 800 millioner kroner.

54,9 millioner kroner i økning til museer og kulturvern

Samlet økning til museene i det nasjonale museumsnettverket er 52,5 millioner kroner. Omtrent halvparten av økningen skal gå til en særlig satsing på bygningsvern (27,8 millioner kroner), spesielt langs kysten.

Samlet foreslås det 936 millioner kroner til museums- og kulturvernformål i budsjettforslaget for 2011.

14 millioner kroner til Arkivverket

Bevilgningen til Arkivverket økes med 14 millioner kroner, herunder en styrking på 3 millioner kroner til sikring av elektroniske arkiv. Den samlede bevilgningen til arkivformål i budsjettforslaget for 2011 er på 310 millioner kroner.

32 millioner mer til bl.a. dokumentar, fjernsynsdrama og kinofilm

Satsingen på film øker med 32 millioner kroner i 2011. Økningen gir bl.a. rom for styrking av produksjonsmidler til dokumentar, fjernsynsdrama og kinofilm, økning i midlene til regionale filmtiltak og innkjøpsordning for dataspill til bibliotekene.

Regjeringen har siden 2005 økt bevilgningene til filmformål med 213 millioner kroner, hvorav økningen til produksjon alene utgjør 177 millioner kroner. Målene i Kulturløftet II er bl.a. at Norge skal bli ledende i Norden på film, fjernsynsdrama og dokumentar, at norsk film skal hevde seg internasjonalt og at 25 prosent av kinomarkedet skal bestå av norske filmer.

2 millioner kroner til innkjøpsordning for dataspill til bibliotekene

Dataspill har blitt et sentralt kulturuttrykk og er en viktig del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres i dag av utenlandske spill. Det er derfor behov for å sikre barn og unge tilgang til alternative produksjoner med norsk språk og innhold.

I St.meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill og i St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek foreslås det å etablere en innkjøps- og utlånsordning for dataspill i bibliotekene. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til innføring av en slik ordning fra 2011.

163 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg

Regjeringen foreslår 163 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg. Dette er en økning på 5,1 millioner kroner fra 2010. I tillegg foreslås det en bevilgning på 54,5 millioner kroner til igangsetting av den planlagte restaureringen av Eidsvollsbygningen under Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. I årets budsjett foreslås det bevilgninger til ett nybygg. Det gjelder tilskudd til Aust-Agder Kulturhistoriske senter.