Historisk arkiv

Kulturdepartementet gir innsyn i intervjuer gitt til 22.-julikommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har behandlet klagene på avslag på innsynsbegjæringer i referater fra 22.-julikommisjonens intervjuer.

Frigitte referater:

- Kulturdepartementet har kommet til at det skal praktiseres meroffentlighet og gis innsyn i de interne referatene fra 22.-julikommisjonens intervjuer med politikere. I likhet med Riksarkivaren mener vi at dokumentene kunne unntas offentlighet, men vi har likevel valgt å offentliggjøre dem. I en sak som denne må personer som representerer befolkningen gjennom sine tillitsverv være forberedt på omfattende offentlig innsyn.  Hensynet til åpenhet rundt politikernes forklaringer har vært avgjørende, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kulturdepartementet er klageinstans etter at Riksarkivaren avslo å gi innsyn i referatene. Riksarkivaren avslo innsyn med hjemmel i offentleglova § 14, første ledd, som hjemler unntak fra offentlighet for interne dokumenter. Riksarkivaren fant ikke at det var grunnlag for å praktisere meroffentlighet. Dette ble blant annet begrunnet med hensyn til framtidige kommisjoners tilgang til opplysninger gjennom åpenhjertige intervjuer med de som kan ha relevant informasjon. Kulturdepartementet er enig i at referatene er interne dokumenter og kan unntas offentlighet, men har for referatene fra politikernes intervjuer en annen vurdering av meroffentlighetsspørsmålet.

På grunn av politkernes stilling som representanter for befolkningen finner Kulturdepartementet at det i denne saken bør praktiseres meroffentlighet når det gjelder referatene fra intervjuene med Jens Stoltenberg, Knut Storberget, Heidi Grande Røys, Rigmor Aasrud, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Grete Faremo og Eirik Øwre Thorshaug. Enkelte deler av intervjuene, som inneholder gradert informasjon, er underlagt taushetsplikt og er fremdeles unntatt fra offentlighet.

- 22.-julikommisjonen har kunnet gi et unikt bilde av situasjonen blant annet fordi alle som har forklart seg har vært åpne. Kommisjonen har forvaltet sitt ansvar som uavhengig oppnevnt undersøkelseskommisjon, og har på en grundig måte lagt inn relevant informasjon fra embetsverkets intervjuer i rapporten. Men vi må være sikre på at de som skal forklare seg for framtidige kommisjoner er like åpne som de som har forklart seg til 22.-julikommisjonen. Embetsverkets forklaringer kommer vi derfor ikke til å gi ut, sier Huitfeldt. 

Kulturdepartementet opprettholder avslaget på begjæring om innsyn i referater fra intervjuene med personer i embetsverket. Intervjuene med disse anses som interne dokumenter, jf. offentleglova § 14, første ledd. Departementet har ikke funnet at det er grunnlag for å praktisere hel eller delvis meroffentlighet, og opprettholder Riksarkivarens avslag på krav om innsyn.