Historisk arkiv

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Anniken Huitfeldt varsler økt innsats mot kampfiksing.

– Kampfiksing er helt ødeleggende for idretten, og det er viktig at vi gjør noe raskt. Jeg har derfor tatt initiativ til at vi sammen med Fotballforbundet, Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund setter i gang arbeidet med en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– Allerede før mistanken om kampfiksingen oppsto, hadde vi bestemt oss for å kalle inn til et møte i august hvor innholdet i en slik handlingsplan skal drøftes. Dette er nå dessverre enda mer aktuelt. Vi må alle gå sammen og hindre kampfiksing. Jeg syns NFF har reagert raskt i denne saken, men de klarer ikke å løse dette alene, sier Huitfeldt.

– Handlingsplanen skal drøftes med våre samarbeidspartnere, og bli til i dialog med dem. Men jeg kan allerede nå si at vi vil se nærmere på det forebyggende arbeidet og om vi har et godt nok apparat for å kontrollere dette. Det vil også være naturlig å se på lovverket, sier Huitfeldt.

Parallelt med det nasjonale initiativet om handlingsplan pågår et arbeid mot kampfiksing blant europeiske myndigheter. Norge deltar i dette arbeidet.

Norge er også med når Europarådet til høsten setter i gang forhandlinger om en mulig bindende internasjonal konvensjon mot kampfiksing. Arbeidet skal være ferdig i 2014. 

Innenfor EU er det også nedsatt en ekspertgruppe der Norge er observatør. Gruppen skal vurdere ulike tiltak mot kampfiksing.

Kampfiksing var også omtalt i Meld. St. 26 (2011-2012): Den norske idrettsmodellen (på side 122):

16.3 Kampfiksing

Kampfiksing og manipulering av idrettsresultater har eksistert i lang tid. Selv om det mangler gode omfangsundersøkelser, kan den økte mengden med eksempler tyde på at fenomenet har økt i omfang de senere årene. Kampfiksing er mest utbredt i fotball, men det finnes eksempler også fra idretter som tennis, basketball, volleyball og håndball. Det kjennes per i dag ikke til eksempler på kampfiksing i norsk idrett.

Det er flere årsaker til at kampfiksing finner sted, og det er flere eksempler på at fotballag har blitt bestukket for å tape, eller at lag blir enige om å spille på et bestemt resultat for å oppnå en fordel. Bestikkelse av dommere er heller ikke uvanlig. Den vanligste forklaringen på den antatte oppblomstringen av kampfiksing de senere årene er knyttet til spillvirksomhet, og da særlig internettbasert gambling. Slik gambling er ofte forbundet med spillselskaper fra land og områder i verden med svak eller manglende lovgiving og/eller evne eller vilje til å håndheve lovene. Motivet er finansiell profitt, og det er avdekket kobling til grupper som driver organisert kriminalitet.

Kampfiksing er isolert sett et problem for idretten selv og dens renommé, og det er idretten som besitter virkemidler gjennom blant annet å straffe lag og utøvere som bedriver slik virksomhet. Problemet synes imidlertid å ha fått for store samfunnsmessige implikasjoner til at idrettens organisasjoner kan bekjempe problemet alene. Idretten har etterlyst et større myndighetsengasjement på området, særlig når det gjelder etterforskning og straffeforfølgelse av tilfeller av kampfiksing. Det pekes også på at lovverket er for svakt på dette området i mange europeiske land.

De europeiske idrettsministerkonferansene i 2008 og 2010 konkluderte med at det er behov for tiltak på myndighetsnivå. Europarådet har tatt initiativ til et samarbeid blant europeiske myndigheter for å bekjempe kampfiksing, og en anbefaling til myndighetene om tiltak for å bekjempe dette ble vedtatt av Europarådet i 2011. Videre ble det på den europeiske idrettsministerkonferansen i 2012 konkludert med at det skal settes i gang forhandlinger i regi av Europarådet om en mulig juridisk bindende konvensjon om kampfiksing. Kampfiksing er også et hovedtema innenfor EUs idrettspolitikk, og EU støtter opp om arbeidet som gjøres i regi av Europarådet.

Norske myndigheter vil ha et økt fokus på kampfiksing fremover, både som en bidragsyter i arbeidet på europeisk plan, men også i et nasjonalt perspektiv for å motvirke at slik aktivitet får fotfeste i Norge og norsk idrett.