Historisk arkiv

Foreslår enklere bokselovgivning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag sendt ut et forslag om at proffbokseloven og knockoutloven samordnes.

Forslaget som nå skal på høring, innebærer at lov om forbud mot profesjonell boksing (proffbokseloven) oppheves og at kampsport heretter kun reguleres av lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven).

15. november i fjor satte Kulturdepartementet ned et utvalg som skulle vurdere nettopp denne muligheten for å samordne proffbokseloven og knockoutloven. Utvalgets vurdering ble overlevert departementet 1. mars 2013 og danner bakgrunnen for departementets forslag.

– En oppheving av proffbokseloven innebærer at profesjonell boksing blir regulert av knockoutloven og at det dermed fortsatt vil være forbudt, uttaler statssekretær Mina Gerhardsen.

All kampaktivitet der knockout er tillatt vil etter forslaget bli regulert av én og samme lov.

– Samordningen av lovene som vi har foreslått, vil ikke bare gjøre loveverket enklere å forholde seg til. Det vil også sikre at ulike kampaktiviteter som tillater knockout blir behandlet likt, sier Gerhardsen.

Hensynet til utøvernes helse og sikkerhet er det sentrale formålet i knockoutloven. Loven innebærer et generelt forbud mot kampaktiviteter der knockout er tillatt. Knockoutloven vil videreføre forbudet mot profesjonell boksing slik denne aktiviteten utøves i dag. Men den åpner for at det kan gis godkjenning til kampaktiviteter som i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøvernes helse og sikkerhet og oppfyller fastsatte sikkerhetsbestemmelser.

Høringsfristen er satt til 10. oktober 2013.

Høringsbrevet er tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.html?id=1958