Historisk arkiv

Tiltakspakke for skog- og tresektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har nå tildelt 15 millioner kroner til Innovasjon Norges tresatsing, og 60 millioner kroner til Statens Landbruksforvaltning. Tiltakene skal bidra til å redusere kostnader og sikre råstoffleveransene til trebearbeidende industri.

Landbruks- og matdepartementet har nå tildelt 15 millioner kroner til Innovasjon Norges tresatsing, og 60 millioner kroner til Statens Landbruksforvaltning. De 60 millioner kronene fordeles med 30 millioner kroner til modernisering og ombygging av skogsbilveier og 30 millioner  kroner til utbygging av tømmerkaier. Dette er sentrale tiltak for å styrke lønnsomheten i hele verdikjeden. Tiltakene skal bidra til å redusere kostnader og sikre råstoffleveransene til trebearbeidende industri.

Situasjonen for treforedlingsindustrien i Norge er bekymringsfull og flere treforedlingsbedrifter er lagt ned eller har måttet redusere bemanningen de siste årene. Denne situasjonen påvirker skogbruket, treforedlingsindustrien og den tremekaniske industrien. 

Stortinget behandlet fredag 21. juni regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett en tiltakspakke for skog- og tresektoren på til sammen 250 millioner kroner. I tillegg foreslås det at kapitalen i Investinor økes med 500 millioner kroner, som øremerkes skogsektoren. 

Tømmer i furuskog.
Tiltakspakke på 750 millioner til skog- og tresektoren. (Foto: Bård Løken/Samfoto)