Historisk arkiv

Norsk formannskap i Nordisk Ministerråd for miljø 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge har fra 1. januar 2012 formannskapet i Nordisk Ministerråd for miljø. "Klima og grønn økonomisk vekst" er Norges hovedfokus.

Norge har fra 1. januar 2012 formannskapet i Nordisk Ministerråd for miljø, etter Finland som har hatt ansvaret i 2011.

Hovedfokus for formannskapet på miljøsiden vil være ”Klima og grønn økonomisk vekst”.

Det nordiske miljøsamarbeidet skjer på politisk nivå gjennom Ministerrådet for miljø, på embetsnivå gjennom Embetsmannskomiteen for miljø (EK-M) og i de nordiske arbeidsgrupper der ekspertene møtes.

Klima

Kortlivede klimadrivere – svart karbon

På klimaområdet vil det bli lagt vekt på å arbeide med nordisk initiativ på kortlivede klimadrivere, som består av svart karbon, metanutslipp og troposfærisk ozon. Den raske temperaturstigningen i Arktis vil kunne bremses dersom Norden og andre likesinnede land gjennomfører tiltak mot utslipp av kortlivede klimadrivere, som sot og metan. Slike partikler og gasser har kort atmosfærisk levetid. Den fulle effekten av utslippsreduserende tiltak vil derfor også komme raskt, i motsetning til for CO2 og andre langlivede klimagasser. Kortlivede klimadriveres betydning og hva de nordiske land kan gjøre for å redusere slike utslipp, er et tema Norge vil sette lys på i forbindelse med det norske formannskapet. Slike utslipp kommer fra eksempelvis ineffektiv vedfyring, søppelfyllinger og halmbrenning både i Norden og nærområdene. Reduksjon i utslipp av sot og metan vil også ha positive helsemessige effekter.

Kortlivede klimadrivere omfattes ikke av klimaforhandlingene under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Det er derfor behov for å vurdere nærmere hvordan dette kan følges opp i andre eksisterende internasjonale miljøavtaler som kan bidra til å regulere disse utslippene. Derfor vil de nordiske landene ta initiativ til regional oppfølging som kan støtte opp om arbeidet til Arktisk Råd. Det vil bli avholdt en workshop tentativt i juni 2012 om kortlivede klimadrivere.  Arbeidet vil for øvrig bli fulgt opp i den nordiske klima- og luftgruppen.

http://www.unep.org/publications/ebooks/SLCF/

Nordisk pilotprosjekt for reduksjon av klimagasser i Vietnam og Peru

På klimaområdet er det innledet samarbeid om pilotprosjekter i Vietnam og Peru for å redusere klimagassutslipp i henholdsvis sementsektoren og avfallssektoren på en kostnadseffektiv måte. Dette vil bidra til større kunnskap blant u-land om hvordan klimagassreduksjoner kan gjennomføres på en effektiv måte når innsatsen rettes mot en hel sektor istedenfor enkeltprosjekter. Det er et ønske å se på markedsbaserte løsninger og bidra til å etablere karbonmarkeder i disse sektorene. Målet er at prosjektet også skal bidra med nyttige innspill i de internasjonale klimaforhandlingene under Klimakonvensjonen.

Det nordiske samarbeidet om sektorinitiativet i Vietnam og Peru er kommet i gang. Det fikk fornyet støtte på det nordiske ministermøtet 2. november i 2011, og ble  presentert i tilknytning til klimaforhandlingene i Durban. Både den nordiske miljøfinansieringsinstitusjonen NEFCO og Nordisk Utviklingsfond er med i finansiering og oppfølging av prosjektene. Det tas sikte på å underskrive avtaler og igangsette prosjektene i 2012.

Grønn økonomisk vekst

Oppfølging av statsministerinitiativet

Det vil bli lagt vekt på å følge opp det nordiske statsministerinitiativet om grønn økonomisk vekst og rapporten fra den nordiske arbeidsgruppen som ble presentert for de nordiske statsministerne 1. november 2011 under Nordisk Råds sesjon i København. Miljøsektoren vil følge opp anbefalingene om å styrke satsingen på grønne offentlige innkjøp i offentlig og privat sektor,  følge standarder og normer for energieffektivisering i bygg, ressurseffektiv utnyttelse av avfall og stimulere livsløpssatsing i næringslivet. Det vil bli avholdt en workshop om grønn økonomisk vekst 1. mars for representanter, forskere og næringsliv fra de nordiske landene i regi av den nordiske arbeidsgruppen for miljøøkonomi.

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-717

Miljøgifter

Miljøgifter i økosystemene og i Arktis er en stor utfordring. Relativt raske klimaendringer i Arktis i kombinasjon med miljøgifter øker presset på økosystemene i Nordområdene. Det finnes kunnskap om hvilke effekter enkeltstoffer som PCB og kvikksølv har på økosystemet og helse, men mindre kunnskap om den samlede effekten av miljøgifter.  Derfor er det behov for mer kunnskap på dette feltet. Det tas sikte på å styrke samarbeidet mellom European Environmental Agency, Framsenteret i Tromsø og andre nordiske institusjoner på dette området.

Moderne tekstiler tilsettes miljøgifter.  Tekstilimport fra Asia inneholder ofte mer av kjemiske tilsetninger enn klær produsert i Europa, hvor bl.a. EUs kjemikalieregelverk REACH bidrar til å regulere tilsetningene. Det arbeides på nordisk nivå med å sette søkelyset på import av klær som inneholder kjemikalier samt bruk av kjemikalier i produksjonsprosessen.

Økosystemtjenester

Norge vil under formannskapet videreutvikle det nordiske samarbeidet for verdisetting av økosystemtjenester. Det er viktig å få synliggjort økosystemenes bidrag til velferd og livskvalitet. Formålet er å vise at vi på nordisk nivå er pådrivere i arbeidet med verdisetting av økosystemtjenester. Det er også viktig å gjøre slik verdisetting allment kjent i andre sektorer.

Det foregår et bredt nordisk samarbeid om ulike aspekter knyttet til naturmangfold. For eksempel er det etter norsk initiativ etablert et tett nordisk samarbeid i forbindelse med etableringen av Det globale naturpanelet, som skal bidra med den beste vitenskaplige kunnskap på området. Under det  finske formannskapet ble det igangsatt et prosjekt om økosystemtjenester og biologisk mangfold.  Norden vil fortsatt gå foran i oppfølgingen av dette arbeidet, som vil være relevant for forberedelsene til Rio-konferansen. I tillegg vil det tentativt i september 2012 bli avholdt en workshop om økosystemtjenester i skog under det norske formannskapet.

Nordiske miljøministermøter i 2012

Det vil bli avholdt nordisk ministermøte på Svalbard 26.-27. mars samt i uke 44 under Nordisk Råds sesjon i Helsinki. 

Koordinator: Seniorrådgiver Inger Johanne Wiese, Internasjonal Avdeling, tlf. 22 24 57 41

Nordiske flagg. Foto: Søren Sigfussen/Norden.org

Nordiske flagg. (Foto: Søren Sigfussen/nordisk.org)