Historisk arkiv

Stortingsmelding om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen legger i dag fram en ny stortingsmelding om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Denne meldingen er Regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. Meldingen viser hvor vi står i miljøvernarbeidet og presenterer regjeringens politikk for å møte utfordringene framover.

- Denne stortingsmeldingen viser at vi har store utfordringer foran oss, men den viser også hvilke grep vi skal ta og hvilke tiltak vi skal gjennomføre for å for å løse noen av miljøproblemene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

De viktigste tiltakene er:

 • Vi skal gjennomføre en handlingsplan mot støy for perioden 2007 – 2011
 • Vi skal gjennomføre nødvendige tiltak og virkemidler for at Norge innen 2010 skal kunne overholde utslippsforpliktelsen for NOx i Gøteborgprotokollen 
 • Vi skal utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet innen 2009
 • Vi skal utarbeide en handlingsplan for lokal luftkvalitet 
 • Vi vil åpne for at bompengeinntekter også skal kunne brukes til drift av kollektivtransport
 • Vi vil legge til rette for økt utbygging av miljøvennlig vindkraft, etter helhetlige og langsiktige vurderinger, slik at konfliktene med andre hensyn er akseptable
 • Vi skal stanse nedbyggingen av strandsonen og gjøre vernet strengere i områder med sterk konkurranse om strandarealene
 • Vi skal videreføre et høyt nivå på kjøp av attraktive friarealer og strandområder 
 • Vi skal styrke framdriften i arbeidet med frivillig skogvern og gjennomføre en naturfaglig vurdering av slikt vern i 2008
 • Vi skal utvikle norsk vernepolitikk mer i tråd med EUs Natura 2000
 • Vi skal sikre villreinen gjennom regionale planer og egne villreinområder
 • Vi skal utvikle forvaltningen av verneområdene med sikte på økt bruk, uten at verneverdiene svekkes
 • Vi skal innskjerpe kravet om bedre og mer miljøbasert utbygging av fritidsboliger 
 • Vi skal utforme en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp
 • Vi skal utvikle og følge opp en handlingsplan for import av tropisk tømmer
 • Vi skal i 2009 vurdere måloppnåelse og behovet for ytterligere tiltak for å sikre at nullutslippsmålet nås for olje og naturlig forekommende stoffer fra petroleumsvirksomheten offshore
 • Vi skal gjennomføre ti programmer for å sikre og å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner
 • Vi skal være en pådriver for nye og strengere miljøavtaler, særlig globalt
 • Vi skal arbeide for etablering av en Verdens miljøorganisasjon i FN

Senere i vår legger Regjeringen også fram en egen melding om klimapolitikken. Der vil Regjeringens klimapolitiske tiltak bli omtalt.

Stortingsmeldingen om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har vært utarbeidet annet hvert år siden 1999.