Historisk arkiv

Åpning av kullgruve i Lunckefjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske har i dag meddelt styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani at departementet gir klarsignal for åpning av kullgruve Lunckefjell. Samtidig har Miljøverndepartementet gitt godkjennelse etter svalbardmiljøloven.

- Dette er et spennende prosjekt forretningsmessig. Det vil bidra til å sikre sysselsetting på Svalbard i god tid fremover. Jeg er glad på vegne av Store Norske og hele Svalbard-samfunnet, sier Giske.

Illustrasjon. Tidligere gruvedrift på Svalbard. (Foto: Svein Magne Fredriksen)

Illustrasjonsbilde. Tidligere gruvedrift på Svalbard.(Foto:Svein Magne Fredriksen/Miljøverndepartementet)

Nærings- og handelsdepartementet har besluttet å ikke å motsette seg selskapets planer for kulldrift på Svalbard fram til 2023, herunder drift ved Lunckefjell,. Dette er basert på forretningsmessige vurderinger. Det er imidlertid også lagt vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet. Kulldriften er fremdeles en av de viktigste bærebjelkene for å opprettholde dette.

- Regjeringen og Stortinget har bestemt at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Når Miljøverndepartementet har godkjent en ny kullgruve, ved Lunckefjell, har det vært avgjørende at gruveprosjektet skal gjennomføres slik at området kan tilbakeføres og villmarkspreget restaureres ved endt drift, sier statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen.

For å ivareta dette stilles det strenge vilkår, som at det må utarbeides en plan for forebygging av natur- og terrengskader før anleggsarbeidet kan starte. Videre er det detaljerte krav til restaureringen. Det  kreves også finansielle garantier for at oppryddingen skal kunne gjennomføres.

Miljøverndepartementet legger vekt på den korte driftsperioden knyttet til ressursene i Lunckefjell, som er anslått fra 2014 til 2018, og at den påfølgende restaureringen bidrar til å gi påvirkningen av naturmiljøet en midlertidig karakter. Ifølge tidsplanen vil området være tilbakeført og alle inngrep gjenopprettet i 2019, slik at langvarig tap av villmarksnatur på Svalbard unngås. Videre skal gruvedriften skje i forlengelsen av et område som allerede er påvirket av gruvevirksomhet. Det direkte berørte området er tilnærmet vegetasjonsfritt, og uten særlig betydning for dyrelivet. Klimagassutslippene fra produksjonen vil ikke øke i forhold til dagens utslipp ved produksjonen i Svea Nord.

Prosjektet er i utgangspunktet en sak for selskapets styre. Det representerer imidlertid en stor investering forbundet med risiko, som er avgjørende for selskapets egenkapitalsituasjon og utbyttekapasitet. Dette er sentrale eierspørsmål og prosjektet er derfor forelagt Nærings- og handelsdepartementet som største eier. Departementet har vurdert prosjektet ved hjelp av en ekstern rådgiver.

Sak vil bli lagt frem for Stortinget i form av en proposisjon på nyåret. Det vil deretter, og trolig i løpet av våren, bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

Kuttmaskin inne i gruva, Svea Nord. Foto: Andrea Taurisano/Norsk Polarinstitutt

Kuttmaskin inne i gruva, Svea Nord. (Foto: Andrea Taurisano/Norsk Polarinstitutt)

Last ned brevet til Store Norske Spitsbergen Grubekompani.