Historisk arkiv

Næringsklynger gjør susen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Sju nye næringsklynger får status som Arenaprosjekt i dag. De sju regionale klyngene ses på som svært lovende, og vil bidra til å utvikle et moderne og konkurransekraftig norsk næringsliv.

Det er Anne Beathe Tvinnereim, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, og Jeanette Moen statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, som utpeker de sju regionale næringsklyngene som nye hovedprosjekter i Arena-programmet. Programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

De sju nye Arena prosjektene er: 

  • BioTech North, Troms
  • Mineralklynge Nord, Nord-Norge
  • Next Media, Trøndelag
  • iKuben, Møre og Romsdal
  • Arena Digin, Agder
  • Electric Mobility Norway, Buskerud
  • Arena Heidner, Hedmark

Viktig satsing

Utvikling og styrking av næringsklynger er et stadig viktigere ledd i regjeringens nærings- og regionalpolitikk. Det satses offensivt på å utvikle et moderne og konkurransekraftig norsk næringsliv.

- Alle regioner i Norge trenger sterke næringsmiljø med vekstkraftige bedrifter i framtida. Det må legges til rette for nyskapning og innovasjon i alle næringer. Regjeringen vil derfor styrke arbeidet med å få fram sterke regionale næringsklynger, ikke minst innenfor nye næringer. De sju nye Arena-prosjektene er spennende og nyskapende klynger, og de har et stort potensiale for vekst og utvikling. Det er også gledelig at det er en god regional spredning av de nye prosjektene, sier statssekretær Anne Beathe Tvinnereim i Kommunal- og regionaldepartementet.

Finansiell og faglig støtte
Den statlige finansieringsrammen for Arena-programmet er 37 millioner kroner for 2012. Hver klynge kan motta 1,5 – 2,5 millioner kroner i årlig støtte. Arenaprogrammet tilbyr både finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljø. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.Arena-programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA, med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomføring av programmet.

Økt internasjonalisering

- Bedrifter må delta på den internasjonale konkurransearenaen for å kunne overleve i framtida. Mulighetene er ofte større når bedriftene samarbeider i klynger og nettverk om innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonalisering. Arenaprogrammet kan stimulere og videreutvikle et konstruktivt samarbeid, sier statssekretær Jeanette Moen i Nærings- og handelsdepartementet.

Begge statssekretærene legger vekt på at Arena-programmet er et velfungerende klyngeprogram som gjennomføres på en effektiv og resultatorientert måte. En ekstern evaluering gjort av Menon/NIFU i 2011 har gitt programmet svært god omtale.

Mer om Arena programmet i Innovasjon Norge: www.arenaprogrammet.no


Om de syv nye Arena-prosjektene:

BioTech North

Dette er en marin bioteknologiklynge i Tromsø-regionen som i hovedsak består av mindre kunnskapsintensive bedrifter med inntil ti ansatte. I prosjektet ønsker de å forsterke samarbeidet og samhandlingen imellom seg og med kunnskapssektoren. Mange av bedriftene i klyngen har sprunget ut fra FoU-miljøet i Tromsø. Fleire av bedriftene er etablert i det internasjonale markedet og har utenlandske  samarbeidspartnere. Et viktig formål med prosjektet er å forsterke innsatsen for å kommersialisere ideer og kunnskap innen bioprospektering.

Mineralklynge Nord

Dette prosjektet samler viktige gruve- og mineralaktører fra hele Nord-Norge. Disse ønsker i felleskap å øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i mineralnæringen. Dette skal skje gjennom økt strategisk samarbeid kunnskapsutvikling og internasjonal orientering. Viktige utfordringer som klyngen er opptatt av, er tilgang til kompetanse og kapital samt hensyn til miljøet. Prosjektet skal også være en drivkraft for utvikling av den enkelte partner.

 

Next Media

Mediebedrifter i Midt-Norge ønsker å utvikle en næringsklynge innenfor moderne medieteknologi. Mediebransjen er inne i en sterk omstilling fra tradisjonelle til digitale medier, og det er ventet at denne utviklingen vil bli forsterket de kommende årene.       

Det er allment akseptert i bransjen at bedrifter må samarbeide med eksterne aktører for å løfte sitt innovasjonsnivå. Det sterke teknologimiljøet i Trondheim med NTNU/SINTEF er en svært viktig partner for bedriftene i klyngen, både som FoU-miljø og innen utdanning.

 

IKuben

Dette er en industriklynge med bedrifter som er lokalisert i Romsdal og på Nordmøre. Initiativet til prosjektet er kommet fra ledere i klyngens bedrfiter. Det er allerede utviklet gode relasjoner mellom bedriftene og i forhold til de regionale kunnskapsmiljøene. Bedriftene ønsker gjennom prosjektet å øke sin kompetanse på disse områdene og dermed styrke sin konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

 

Arena Digin

Denne klyngen har sitt tyngdepunkt i Agder og består av mange små og noen store bedrifter. De dekker alle områder innenfor IKT, og de er derfor i stand til å levere tilnærmet alt av IKT produkter og tjenester. Bedriftene har hittil hatt tradisjon for å operere på egen hånd. De erkjenner at de må samarbeide med andre aktører hvis de skal kunne vokse og styrke sin konkurransekraft. Bedrifter i de andre sterke klyngene på Sørlandet utgjør interessante kundegrupper. For å bli foretrukne leverandører må IKT-industrien i langt større grad enn tidligere delta i samarbeidet med andre aktører, også utenlandske bedriftsmiljøer.

Electric Mobility Norway
Bedriftene og utviklingsaktørene i denne klyngen er lokalisert på strekningen Kongsberg – Oslo. De har satt seg som mål å realisere ny næringsutvikling innen elektrifisering av kjøretøyer og elbilbaserte samferdselsløsninger. Flere av bedriftene i klyngen er allerede inne på dette markedet. De ønsker å videreutvikle og forsterke sin posisjon gjennom deling av kunnskap og samarbeid om strategiske utviklingsprosesser. Bedriftene konkurrerer på produktområder som er sterkt FoU-intensive og globalt orientert. Fleire av dem deltar i samarbeid med internasjonalt ledende bilprodusenter.

 

Arena Heidner
Aktørene i klyngen er innovative bedrifter i Hedmark som vil delta i et forsterket samarbeid med FoU-miljøer og kunnskapsleverandører i fylket og andre deler av landet. Med utgangspunkt i blågrønn bioteknologi utvikler bedriftene nye produkter og tjenester innen havbruk og landbuksbasert matproduksjon. Bedriftene ønsker også å bruke prosjektet til å øke sin innsats for å rekruttere kompetent arbeidskraft og gå sterkere inn på markeder i andre land.

 

For mer informasjon:
Programleder for Arena i Innovasjon Norge Jon Kveine, mobil: 907 47 565
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
Nærings- og handelsdepartementets pressetelefon: 90 25 13 03

-          BioTech North: Prosjektleder Ernst Kloosterman telefon 957 43 945

-          Mineralklynge Nord: Prosjektleder Rune Finsveen, telefon 481 41 595

-          Next Media: Prosjektleder Trond Hovland, telefon 901 03 143                      

-          iKuben: Prosjektleder Hilde Aspås, telefon 977 15 135      

-          Arena Digin: Prosjektleder Harald Berntsen, telefon 908 20 951

-          Electric Mobility Norway: Prosjektleder Leif Næss, telefon 917 28 831

-          Arena Heidner: Prosjektleder Karenanne Eide Longva, telefon 971 62 042