Historisk arkiv

Løsning for nytt mellomlager for radioaktivt avfall ut på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) mottok i dag en rapport med forslag til lokalisering og tekniske løsninger for et nytt mellomlager av radioaktivt avfall.

NOU-overrekkelse

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen mottar NOU 2011:2, "Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall" fra utvalgsleder Erling Stranden.

For to år siden satte Nærings- og handelsdepartementet ned et utvalg (Stranden-utvalget) med mandat å utrede tekniske løsninger og lokaliseringssteder for et nytt mellomlager for radioaktivt avfall. Nå har utvalget levert sitt forslag i en NOU ”Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall”.

Bakgrunnen for utredningen er at virksomheten ved forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller har generert 16,7 tonn brukt brensel. Av dette er ca 12 tonn brensel som må stabiliseres før det kan mellomlagres og senere deponeres. I følge Institutt for energiteknikk (IFE)som driver reaktorene, har dagens lagre kapasitet fram til ca 2018.

Stranden-utvalget foreslår å lagre det brukte brenselet i en spesialtilpasset fjellhall. Utvalget mener det er store fordeler ved å lagre avfallet på et av IFEs områder, og da er bygging av et fjellanlegg ved Halden-reaktoren å foretrekke.

Det er også vurdert lokaliteter utenfor IFE sitt område, og i prioritert rekkefølge foreslås Grimsrød i Halden kommune, Vardeåsen i Skedsmo og Tomter i Ski som egnede lagringssteder.

Samtidig med Stranden- utvalget satte Nærings- og handelsdepartementet ned Teknisk utvalg for å utrede spesialbehandling av det ustabile brenselet. Utvalget, som leverte sin innstilling for ett år siden, mente at direkte deponering av det brukte brenselet eller mellomlagring med utsatt beslutning ikke er å anbefale og gikk inn for opparbeiding i et utenlandsk anlegg som det beste alternativet. Stranden-utvalget støtter dette forslaget.

Stranden-utvalgets innstilling sendes nå ut på en bred høring til alle involverte parter, med høringsfrist i august. Senere skal regjeringen foreslå og Stortinget vedta hvordan og hvor det radioaktive brenslet skal behandles og mellomlagres.

Det er også muligheter for å komme med innspill via vår nettside.

Lenke til NOU.

Lenke til NOU i PDF-format.

Presentasjon fra pressekonferansen i PDF-format.