Historisk arkiv

Møte om etableringen av et felles elsertifikatmarked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretærene Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet og Ola Alterå i det svenske Näringsdepartementet hadde møte 28. april, som et ledd i arbeidet med å etablere det felles elsertifikatmarkedet.

Statssekretærene Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet og Ola Alterå i det svenske Näringsdepartementet hadde møte 28. april, som et ledd i arbeidet med å etablere det felles elsertifikatmarkedet. På møtet ble det gitt en statusgjennomgang av myndighets- og departementsrepresentanter fra begge land.

I tråd med overenskomsten av 7. september 2009 er det satt i gang arbeid for å belyse ulike problemstillinger rundt etableringen av et felles marked. Dette arbeidet går etter planen. Siktemålet er oppstart av det felles markedet 1. januar 2012.

I mars la den svenske regjeringen fram forslag om at elsertifikatsystemet forlenges til utgangen av 2035. Det nye målet innebærer en økning av fornybar kraftproduksjon på 25 TWh i 2020 sammenliknet med 2002-nivå. Overenskomsten slår fast at Norge er innstilt på å ta en like ambisiøs forpliktelse som Sverige fra det tidspunktet markedet starter opp. Sveriges elsertifikatordning er med noen få unntak teknologinøytral. En felles elsertifikatordning bør være i tråd med dette.