Historisk arkiv

Energimerking av boliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet sendte 3. november svarbrev til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om blant annet den norske energimerkeordningen.

Olje- og energidepartementet sendte 3. november svarbrev til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om blant annet den norske energimerkeordningen. Brevet er et svar på ESAs grunngitte uttalelse av 18. juli 2011 om gjennomføring av bygningsenergidirektivet 2002/91/EF.

Norge har innført krav om energimerking av bygninger i tråd med bygningsenergidirektivet. NVE har utviklet energimerkesystemet som utsteder energiattest på grunnlag av opplysninger om bygningen. Energiattesten består av et energimerke, en tiltaksliste og en dokumentasjon av de opplysningene utregningen bygger på. Ordningen skal gi grunnleggende informasjon om bygningens energitilstand til eiere, kjøpere og leietakere av bygninger. Bygningens energitilstand vil slik bli en del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og leie.

- Vi har på plass en god ordning for energimerking, som er gratis for boligeiere å benytte. Energimerkesystemet er bygget opp av kompetent ekspertise, slik at boligeiers registrering av opplysninger skal gi et godt bilde av boligens energitilstand. Vi mener at den norske ordningen er i tråd med direktivet, sier statssekretær Eli Blakstad.

Energimerkesystemet benytter seg av en internettløsning og er gratis å bruke. Boligeiere kan selv fylle inn opplysninger om bygget og få utstedt energiattest når de skal selge eller leie ut boligen. ESA hevder at det er i strid med direktivet at boligeiere selv kan legge inn opplysninger om boligen sin og få utstedt en energiattest. I svarbrevet redegjøres det for at regjeringen er uenig med ESA. I brevet gis det en grundig beskrivelse av energimerkesystemet og hvordan direktivets krav er oppfylt.

Eieren av boligen har plikt til å sørge for at nødvendig og korrekt informasjon blir lagt inn i systemet. Ved innlogging identifiseres brukerne, og alle opplysninger registreres og lagres i systemet. Dersom eieren har lagt inn feilaktige opplysninger når en bolig skal selges, er dette akkurat det samme som å gi andre typer feilaktige opplysninger ved boligsalg. Det kan gi grunnlag for prisavslag, krav om retting samt tilbakeholdelse av kjøpesummen. I tillegg har NVE muligheter til å ilegge overtredelsesgebyr.

- Vi har vært opptatt av å lage en enkel og ubyråkratisk ordning som den enkelte boligeier selv kan utføre. Ordningen gir både boligeiere og –kjøpere en god oversikt over boligens energitilstand. Dette mener vi er i forbrukernes interesse.  Å oppgi feilaktig informasjon om boligens energistatus er på lik linje med å gi annen feilaktig informasjon om boligen ved salg, sier Blakstad.

Ekspertisen og uavhengigheten ligger i energimerkesystemet. Det er kun systemet som utsteder energiattester i Norge. Systemet er laget slik at boligeiere legger inn observerbar informasjon om sin bolig. Denne informasjonen konverteres ved hjelp av biblioteker til energirelaterte verdier. De energirelaterte verdiene benyttes i energiberegningene etter reglene i NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data.

Energimerkeordningen er et informasjonstiltak som synliggjør bygningens energibehov. Ved å etterspørre energiattest i boligmarkedet får kjøpere og leietakere en attest med energikarakter og oppvarmingskarakter for boligen.

Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk i Norge med energimerking av bygninger ved salg, utleie eller oppføring. Yrkesbygninger over 1000 m2 skal ha en energiattest som er synlig for bygningens brukere.

Les brevet til ESA