Historisk arkiv

- Nødvendig kraftlinje i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Borten Moe besøker Sametinget

Olje- og energiminister Ola Borten Moe hilste til Sametinget, som i dag hadde ordinært plenumsmøte i Karasjok.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe hilste til Sametinget, som i dag hadde ordinært plenumsmøte i Karasjok.

- Forsyningssikkerheten i Nord-Norge må forbedres. Da må vi bygge en kraftledning fra Ofoten og nordover. Det vil gi en tilfredsstillende forsyningssikkerhet i de nordlige landsdeler på linje med resten av landet, og trengs for å imøtekomme forventet forbruksvekst i regionen. Jeg føler meg trygg på at vi skal få til en god utbyggingsløsning, og er innstilt på en fortsatt god og grundig dialog med samiske interesser før det tas en beslutning, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe da han talte til Sametinget.

Han tok også opp spørsmålet om utbygging av vindkraft i Nord-Norge.

- Våre anslag for vindkraft her i nord er at det skal behandles rundt 5-10 vindkraftsaker innen 2014. Det er åpenbart at ikke alle som har søkt om bygging av vindkraft i nord vil få konsesjon. I den grad prosjektene berører reindrift og andre samiske interesser, vil disse hensynene bli tillagt stor vekt, sa Borten Moe.

Statsråden har senere i dag et møte med Sametingsrådet, hvor energisaker står på dagsorden.

(Lise Rist/OED)

Les nettsaken på samisk