Historisk arkiv

Utlysning - tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

I TFO 2008 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med fire blokker i Barentshavet, tre blokker i Norskehavet og 11 blokker i Nordsjøen sammenliknet med området i TFO 2007. Letearealene som nå utlyses er hovedsakelig tilbakeleverte blokker der det tidligere har foregått petroleumsaktivitet. Utlysningen vil gi nye muligheter til andre selskaper og bidra til å sikre stabil aktivitet i olje- og gassvirksomheten.

TFO-ordningen ansees som viktig blant annet for å skape grunnlag for nye og mindre selskaper på norsk sokkel. Hensikten med ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder der det forventes å gjøre mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned. 
 
Miljø- og fiskerivilkårene for blokkene i det forhåndsdefinerte området er skjerpet for noen områder. I forbindelse med TFO-utvidelsen sør i Nordsjøen er det blant annet fastsatt svært strenge vilkår for å ta hensyn til feltene hvor det fiskes etter tobis.

Regjeringen har i forkant av utlysningen hatt en grundig og omfattende behandling for å sikre at hensynet til miljø- og fiskeriinteressene blir godt ivaretatt, og at disse vurderinger skjer på bakgrunn av mest mulig oppdaterte vurderinger og kunnskap. Den videre timeplanen for TFO 2008 vil ikke avvike fra det som tidligere er indikert.

Søknadsfristen er satt til 3. oktober 2008 kl. 12.00. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2008/2009.
 
Fullstendig utlysningstekst, oppdaterte kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsted.  

Lenke til pdf-kart over utlyste områder

Brosjyre