Historisk arkiv

Staten mot Statoil ASA – oppgjør etter garantierklæring – domsavsigelse i Stavanger tingrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stavanger tingrett har i dag avsagt dom i sak anlagt av staten ved Olje- og energidepartementet mot Statoil ASA. Saken gjelder oppgjør til staten etter en garanti fra Statoil som følge av en tvist med rettighetshaverne om kostnader ved Kårstø-utbyggingen for Åsgard-feltene i 1999.

Stavanger tingrett har i dag avsagt dom i sak anlagt av staten ved Olje- og energidepartementet mot Statoil ASA. Saken gjelder oppgjør til staten etter en garanti fra Statoil som følge av en tvist med rettighetshaverne om kostnader ved Kårstø-utbyggingen for Åsgard-feltene i 1999. Staten har fått medhold i at den er berettiget til et oppgjør på ca. kroner 694 mill. inkl. renter etter utbyggingen. Dommen bekrefter at staten hadde krav på en kompensasjon. Staten vil nå studere dommen nærmere.

Bakgrunnen var at øvrige rettighetshavere i Åsgard ønsket å løse en tvist med Statoil om kostnader knyttet til bygging av terminalanlegg på Kårstø ved voldgift. Voldgiftssaken ble hevet som forlikt i januar 2002. Staten deltok ikke i saken, men fikk isteden en garanti om tilsvarende behandling som de saksøkende parter. Statoil har avvist å ha noen oppgjørsforpliktelse etter garantien, og det var nødvendig å bringe saken inn for domstolene. Dommen bekrefter at staten hadde krav på en kompensasjon under den garanti Statoil avga til staten i 1999.

Staten har fremsatt to alternative krav basert på to forskjellige prinsipielle måter å beregne hvordan verdier ble overført de opprinnelige saksøkerne på som følge av tvisten. Staten har fått delvis medhold i at oppgjør skal skje etter det ene alternativet. Staten vil således foreta en grundig gjennomgang av dommen, med sikte på å vurdere ankespørsmålet. Ankefristen er seks uker fra domsavsigelsen.