Historisk arkiv

Fornybardirektivet en del av EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

EØS-komiteen har i dag innlemmet fornybardirektivet (2009/28/EF) i EØS-avtalen. Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020.

EØS-komiteen har i dag innlemmet fornybardirektivet (2009/28/EF) i EØS-avtalen. Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Direktivet trer i kraft i Norge den 20. desember.

Hensikten med fornybardirektivet er å sikre et langsiktig samarbeid i Europa for å fremme produksjon og bruk av fornybar energi.  Direktivet etablerer et felles rammeverk og setter bindende nasjonale mål. Målet er at i 2020 skal EU ha en andel fornybar energi som er 20 prosent av totalt energibruk. Dette er en betydelig økning fra 2005 hvor andelen fornybar energi i EU var på rundt 8,5 prosent. I tillegg skal alle medlemslandene og Norge ha en andel på 10 prosent fornybar energi i transportsektoren i 2020.

- Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Dette er det klart høyeste målet i Europa. Jeg er glad for at fornybardirektivet nå er en del av EØS-avtalen og at hele grunnlaget for elsertifikatmarkedet nå er på plass. Elsertifikatmarkedet er et viktig virkemiddel for å nå det ambisiøse målet om økt fornybarandel i 2020, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Under elsertifikatordningen skal det bygges ut til sammen 26,4 TWh ny fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige sett under ett innen 2020. 26,4 TWh tilsvarer om lag 1/5 av dagens årsproduksjon i Norge.

I tillegg til elsertifikatmarkedet, vil videreføring av Enovas virkemiddelbruk innen energieffektivisering og energiomlegging bidra til å nå fornybarmålet.

Med innlemmelsen av fornybardirektivet i EØS-avtalen kan avtalen mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked settes i kraft som planlagt den 1. januar 2012.