Historisk arkiv

Konsesjon til kraftverkene Smibelg og Storåvatn i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag gitt konsesjon til utbygging av vannkraftverkene Smibelg og i Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy. Kraftverkene vil kunne dekke strømforbruket til 10.000 husstander. Dette blir den største vannkraftutbyggingen siden 2004.

Regjeringen har i dag gitt  konsesjon til utbygging av vannkraftverkene  Smibelg og i Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy.  Kraftverkene vil kunne dekke strømforbruket til 10.000 husstander. Dette blir den største vannkraftutbyggingen siden 2004.

- Utbyggingen av Smibelg og Storåvatn vil gi et betydelig bidrag både til ny fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Anlegget blir det største vannkraftanlegget som har fått konsesjon de siste åtte årene. Med denne utbyggingen får vi et bidrag som virkelig monner når det gjelder å nå Regjeringens mål om utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden på Helgeland. Prosjektene er omsøkt og konsesjonsbehandlet under ett. Kraftverkene vil ha en samlet årlig kraftproduksjon på om lag 200 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i om lag 10 000 husstander.  

Utbyggingen innebærer at seks vann reguleres i hovedsak ved senking, noe som innebærer et mer skånsomt naturinngrep enn tradisjonelle damanlegg. I tillegg overføres avløpet fra en rekke mindre vann og bekker til kraftverkene. Reguleringene gjør at kraften kan produseres når forbruket er størst og tilsiget minst.

- I et kraftsystem med stadig mer uregulerbar småkraft og vindkraft har slike reguleringer ekstra stor verdi for kraftforsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Selskapet SKS Produksjon AS står bak planene. Selskapet eies av det regionalt forankrede kraftselskapet Salten Kraftsamband AS, der blant annet en rekke kommuner er inne på eiersiden.

Konsesjonen gis med pålegg om minstevannføring nedstrøms fra Nedre Kvannskardvatn, for blant annet å sikre sommervannføringen i Kjerringåga i Lurøy. Dessuten er tre bekkeinntak nedstrøms fra Smibelgvatn tatt ut av prosjektet for å opprettholde vannføring i et friluftsområde ned mot Svartavatn i Rødøy. Det blir ikke gitt konsesjon til en omsøkt overføring av en delfelt som hører til det vernede vassdraget Gjervalelva.

Konsesjonen forutsetter at konsesjonæren skal ha et nært samarbeid med reindriften både i detaljplanleggingen og i anleggs- og driftsfasen, samtidig som det er satt vilkår for å avhjelpe reindriften med flyttingen i den første perioden.

Utbyggingen vil gi inntekter til distriktet blant annet i form av skatter og avgifter. I tillegg avsettes det et næringsfond på fem millioner kroner til Rødøy kommune, der det alt vesentligste av utbyggingen skal skje.

Her kan du lese Ola Borten Moes fremleggelse av nettmeldingen og utbyggingen av Smibelg og Storåvatn