Forsiden

Historisk arkiv

Mer kraft med elsertifikater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innlegg i flere aviser januar 2011

Innlegg av Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i flere aviser i første halvdel av januar 2011.

Mer kraft med elsertifikater

Av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp), flere aviser, januar 2011.

Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med ti prosent. En nøkkel til denne storstilte utbyggingen er elsertifikater, ofte omtalt som grønne sertifikater.
I desember var jeg i Sverige for å underskrive protokollen fra arbeidet med elsertifikater. For første gang samarbeider to land om storstilt utbygging av fornybar energi gjennom et felles elsertifikatmarked.
Ordningen forplikter Sverige og Norge til å finansiere 13,2 terrawattimer (TWh) ny fornybar kraft hver fra 2012 til 2020, til sammen 26,4 TWh. Det tilsvarer om lag ti prosent av dagens produksjonskapasitet i landene. Vi måtte ha bygd om lag åtte gasskraftverk for å komme opp på et slikt nivå. I stedet prioriterer vi å bygge ut ren fornybar energi ved hjelp av vindkraft, vannkraft og bioenergi.

Et marked for elsertifikater er et støttesystem der produsenter av fornybar elektrisitet blir tildelt ett sertifikat for hver megawattime kraft de produserer. Kraftleverandørene som kjøper strøm for videresalg til kunder, kjøper også sertifikater fra produsentene. Denne utgiften vil bli videresendt den enkelte strømkunde.

Det tar tid å bygge ny produksjonskapasitet. Det er lagt opp til at kraftleverandørene skal øke innkjøpene av sertifikater med 1,47 TWh hvert år fram til 2020. Utgiftene vil derfor stige over tid. Dersom sertifikatprisen blir 25 øre per kilowattime, vil det bety ca 1 øre ekstra per kilowattime til den enkelte strømkunden i 2012. I 2020 vil prisen være ca seks øre.

Prisen på sertifikatene vil særlig påvirkes av strømprisen og kostnadene ved utbygging og drift av vindkraft. Vindkraft er trolig er den dyreste av de teknologiene som er aktuelle for produksjon av kraft basert på fornybare energikilder. Summen av kraftpris og sertifikatpris må være tilstrekkelig høy til å finansiere utbyggingen. Mange forhold kan påvirke kraftprisen, også det at kraftproduksjonen blir stimulert. Derfor er det ikke mulig å si eksakt hva strømkundene til slutt må betale for sertifikatene.
Det som er helt sikkert, er at et felles elsertifikatmarked i Sverige og Norge vil føre til mer fornybar kraft i begge land. Det forutsetter økt utbygging av kraftnettet i Norge og Norden, noe som også er viktig for forsyningssikkerheten. Elsertifikatene vil altså stimulere til klimavennlig kraftproduksjon og opprustning av strømnettet. Derfor er jeg stolt over at Norge og Sverige er foregangsland på dette området.