Historisk arkiv

Rapport: Ola og Kari kan bli nesten like flinke til å sykle som Holger Danske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er fullt mulig å øke sykkeltrafikken, og det er inspirerende med dokumentasjon som viser at vi nesten kan komme opp på dansk nivå. Økt sykling gir flere fordeler, blant annet reduserte klimagassutslipp, bedre helse og mindre støy, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Det er fullt mulig å øke sykkeltrafikken, og det er inspirerende med dokumentasjon som viser at vi nesten kan komme opp på dansk nivå. Økt sykling gir flere fordeler, blant annet reduserte klimagassutslipp, bedre helse og mindre støy, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Civitas utredet klimaeffekten av økt sykling og gange. Rapporten tar også for seg hva som skal til for å få flere til å sykle.

Civitas har kartlagt 15 byer med høy sykkelandel i Norge, Sverige og Danmark. Kartleggingen viser at et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet på drift og vedlikehold er noen av de avgjørende faktorene for å øke sykkeltrafikken.

Sykkelandelen i Norge ligger i dag på 4,3 prosent. Civitas antar at potensialet for økt sykling i Norge i beste fall kan ligge noe i underkant av nivået i Danmark, som har 15 prosent på landsbasis og 25 prosent i København. Større høydeforskjeller og et kaldere klima i Norge trekker sykkelaktiviteten ned. For øvrig viser gjennomgangen av norske, svenske og danske byer at ingen andre faktorer tilsier at ikke norske byer kan ha en langt høyere sykkelandel enn de har i dag.

Dersom sykkelandelen dobles i løpet kommende NTP-periode, fra 2014 til 2023, vil det gi en klimaeffekt på om lag 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, avhengig av lengden på bilturene som erstattes av sykkel. Dette tilsvarer den samlede effekten av en økning til 100 000 elbiler i 2023. I dag kjører 10 000 elbiler på norske veger. Vegtrafikken står for øvrig for rundt 20 prosent av klimagassutslippene, det vil si om lag 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. 

Regjeringen er forpliktet til å følge opp fjorårets klimaforlik i Stortinget. Dette betyr en fordobling av de årlige bevilgningene til gang- og sykkelprosjekter innen 2017, fra om lag 300 millioner til 600 millioner kroner.

- Skal vi øke andelen som går og sykler, må alle dra i samme retning. Det er ikke nok at staten øker bevilgningene. Kommuner og fylkeskommuner må også være med på spleiselaget, sier samferdselsministeren. 

Civitas har utviklet en brukervennlig modell for utregning av reduksjon i klimagasser ved økt sykkel- og gangandel. Modellen er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets hjemmesider. Den kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner og være til hjelp i planlegging av gang- og sykkelvegsprosjekter.


For flere opplysninger – se:

Prøv Civitas' modell her (Excel):