Historisk arkiv

Ny politisk plattform for den rød-grønne regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Fortsatt politikk for fellesskap, verdiskaping og rettferdighet. Slik presenterte statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og samferdselminister Liv Signe Navarsete flertallsregjeringens nye politiske plattform på Soria Moria i dag. Arbeid, skole, velferd og klima ble pekt ut som hovedsaker for de neste fire årene.

Oppdatert versjon 8. oktober

– Fortsatt politikk for fellesskap, verdiskaping og rettferdighet. Slik presenterte statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og samferdselminister Liv Signe Navarsete flertallsregjeringens nye politiske plattform på Soria Moria i dag. Arbeid, skole, velferd og klima ble pekt ut som hovedsaker for de neste fire årene. 

 

– Gjennom fire år har regjeringspartiene vist at vi evner å finne gode felles løsninger. Regjeringen fortsetter arbeidet for fellesskap og rettferdighet. Vi vet at neste periode blir utfordrende, med en annen økonomisk situasjon for Norge enn ved inngangen til forrige stortingsperiode. Samtidig skal vi møte klimautfordringene. Jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med de andre regjeringspartiene. Med den plattformen vi presenterer i dag har vi et godt grunnlag for politikken i de neste fire årene. Det er en plattform for høy sysselsetting, videre utbygging av velferden og fortsatt ansvarlig økonomisk styring, sa Jens Stoltenberg. 

I den neste stortingsperioden vil miljø og klima stå høyt på dagsordenen. – Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken og vi forsterker innsatsen for fornybar energi. Det skal legges bedre til rette for å gjøre miljøvennlige valg. Her må det offentlige Norge gå i front, sa Kristin Halvorsen. 

Satsing på kunnskap og skole er et annet sentralt punkt i den nye plattformen. Regjeringens hovedprioritet i skolen vil være å få flere og godt kvalifiserte lærere. Det skal settes en grense for tallet på elever per lærer på hver skole. Videre skal det innføres tilbud om gratis leksehjelp innenfor SFO-ordningen, og innsatsen mot frafall i videregående skole skal styrkes. 

– Det er i kommunene det meste av velferdsskapingen skjer. Derfor vil vi også i neste periode sørge for mer penger til kommunene slik at de kan gi folk gode tjenester der de bor. Samtidig må vi legge til rette for å trygge arbeidsplasser gjennom aktiv næringspolitikk i hele landet, sa Liv Signe Navarsete. 

De understreket at arbeid til alle er et overordnet mål. Regjeringen vil føre en politikk som legger til rette for nyskaping, kunnskapsutvikling og flere grønne arbeidsplasser. Regjeringen vil i kommende stortingsperiode videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået som i dag, innenfor dette nivået er det rom for å skape en bedre fordeling.

– Vi vil forbedre, forsterke og fornye de offentlige velferdsordningene slik at vi står rustet til å møte framtidens behov og utfordringer, sa Jens Stoltenberg. I plattformen varsles blant annet gjennomføring av samhandlingsreformen, større grad av spesialisering innenfor sykehussektoren, styrket rusomsorg, og økt utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015. 

Regjeringen bygger sin internasjonale politikk på FN og folkeretten, NATO-medlemskapet, EØS-avtalen og at Norge ikke er med i EU. Regjeringen vil fortsette med et offensivt bistandsmål, og på forsvarssiden ligger langtidsplanen fast. Dette blir slått fast i dokumentet.

– I denne plattformen legger vi fram våre felles målsettinger for politikken de neste fire årene. Hvor langt vi lykkes i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet, sa Stoltenberg.

Viktige målsettinger i kommende periode er:

 • En betydelig styrking av kommunenes frie inntekter slik at barnevern, skole og pleie og omsorg kan bedres.
 • Samhandlingsreformen skal gjennomføres, og med det følger økt vektlegging av forebyggende innsats, bedre koordinering mellom aktørene og en satsing på helsetjenestene i kommunene.
 • Utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015, og en styrking av eldres rettigheter gjennom lovendring og fastsettelse av en ny forskrift om verdig eldreomsorg.
 • Opptrapping av innsatsen mot rusavhengighet. 
 • Regjeringen vil i forbindelse med behandligen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.
 • Det skal innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.
 • Timetallet på barneskolen skal styrkes, og opplæringsloven skal endres slik at vi sikrer en maksimumsgrense for tallet på elever pr. lærer på hver skole. 
 • Forsterket innsats mot frafall i videregående utdanning, blant annet gjennom bedre integrering mellom teori og yrkespraksis. 
 • Et taktskifte i samferdselspolitikken med økt satsing på vei, jernbane, luftfart og sjøveg.
 • Øke politibemanningen ved å sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet for å få et mer synlig og tilgjengelig politi. 
 • En opptrapping av kultursatsingen ved å gjennomføre Kulturløftet II.
 • En skjerping av Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. 
 • En storsatsing på fornybar energi blant annet ved å innføre felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012 og legge fram en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. 
 • Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, og ta stilling til gjennomføring av en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII og Troms II i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010.
 • Regjeringen er innstilt på å gå inn i en dialog med arbeidslivets parter om likelønnsspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010.

 Hele forhandlingsdelegasjonen fotografert onsdag formiddag. Foto: Statsministerens kontor
Regjeringspartiene avsluttet tirsdag kveld arbeidet med å utarbeide regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013. Her er hele forhandlingsdelegasjonen samlet på Statsministerens kontor onsdag formiddag. Foto: Statsministerens kontor.