Historisk arkiv

Ekspertgruppe foreslår flere tiltak for å redusere sykefraværet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen mottok i dag forslagene fra den faglige ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan redusere sykefraværet. Gruppen foreslår at tiltak for aktivisering, nærvær og gradering av sykefravær bør være en hovedstrategi framover. Gradert sykmelding skal være hovedregelen ved sykefravær, og sykmeldte skal følges opp tettere og tidligere.

– Det skal fortsatt være full lønn under sykdom og arbeidsgivers samlede kostnader skal ikke økes. Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Ekspertgruppen foreslår:

  • At gradert sykmelding skal være hovedregelen etter åtte uker. Dette skal kombineres med at reglene om arbeidsgiverfinansiering i sykepengeperioden blir endret, bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldingsarbeidet og gjennom systematiske tilbakemeldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde. 
  • Å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeidsledighet eller permittering.
  • Systematisk arbeid for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak.
  • Å gjennomføre en informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene.
  • At NAVs kontrollinnsats mot bedrageri av sykepenger styrkes.

 – Jeg merker meg at forslagene om tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere, i stor grad samsvarer med forslag som allerede er satt på dagsorden i våre diskusjoner med partene, sier Bjurstrøm.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tar i mot forslag for å redusere sykefraværet fra lederen av ekspetgruppen, Arnstein Mykletun. Foto: Statsministerens kontor
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tar i mot forslag for å redusere sykefraværet fra lederen av ekspertgruppen, Arnstein Mykletun. Foto: Statsministerens kontor

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen skal bidra til reduksjon i sykefravær og uføretrygd, og at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Partene i arbeidslivet og regjeringen skal vinteren 2010 drøfte innretningen på en ny IA-avtale og andre tiltak for å redusere sykefraværet. Siktemålet er at den nye avtalen kan være på plass 1. mars.