Historisk arkiv

Regjeringen vil nedsette tros- og livssynspolitisk utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk. Utvalget skal fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet, sa statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget fredag.

– Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk. Utvalget skal fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Det sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag svarte på en interpellasjon i Stortinget om religionens plass i samfunnet.

Dette er en oppfølging av den politiske plattformen for flertallsregjeringen, hvor det går fram at ”regjeringen vil legge fram en sak om tros- og livssynspolitikken i dialog med tros- og livssynssamfunnene med sikte på å skape en samlet politikk for området”. Kirkeforliket av 10. april 2008 mellom de sju politiske partiene på Stortinget skal ligge til grunn for utvalgets arbeid. Det tas sikte på at utvalget avleverer sin innstilling innen utgangen av 2012.

Forholdet mellom stat, samfunn, individ, religion og livssyn er i stadig sterkere grad på den politiske dagsordenen i Norge og mange andre land. Det handler både om hvilket ansvar offentlige myndigheter, samfunnet og individene har for religion og livssyn, og om hvilket ansvar representanter for tros- og livssynssamfunnene har overfor staten, samfunnet og individene. I flere sammenhenger pågår det diskusjoner om tradisjon og mangfold på den ene siden og hvilken rolle tro og livssyn bør ha i ulike offentlige rom på den andre.

– Regjeringen arbeider kontinuerlig og i flere departementer med spørsmål knyttet til tros- og livssynssamfunn og deres forhold til staten. Vi mener det nå er på tide med en helhetlig og grundig gjennomgang av området, slik at vi kan se utfordringene i sammenheng. Samfunnsdebatten viser at tros- og livssynspolitikk opptar mange mennesker her i landet, sier Stoltenberg.

– Jeg er glad for at vi nå får en samlet gjennomgang av tros- og livssynspolitikken. Sist vi hadde en slik helhetlig gjennomgang var da Dissenterlovkomiteen avga sin innstilling i 1957. Denne innstillingen var bakgrunnen for at vi fikk Lov om trudomssamfunn og ymist anna i 1969. I 2008 la regjeringen fram en stortingsmelding om Staten og Den norske kirke, og nå står en gjennomgang av tros- og livssynspolitikken for tur, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Utvalgets sammensetning og mandat blir klart om kort tid.