Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag etter søknad gitt statsråd Knut Storberget avskjed i nåde fra i dag kl. 14.30. Fra samme tidspunkt overtar statsråd Grete Faremo ledelsen av Justisdepartementet, mens statssekretær Espen Barth Eide er utnevnt til statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Kongen har i statsråd i dag etter søknad gitt statsråd Knut Storberget avskjed i nåde med virkning fra i dag kl. 14.30. Fra samme tidspunkt er det bestemt at statsråd Grete Faremo overtar ledelsen av Justisdepartementet, mens statssekretær Espen Barth Eide er utnevnt til statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

For å sikre at Norge kan møte de risiko- og sårbarhetsutfordringer samfunnet står overfor, skal Justis- og politidepartementets ansvar for samfunnets sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i fredstid styrkes og tydeliggjøres. Departementets rolle som pådriver for at andre departementer og offentlige virksomheter er bevisste på og følger opp sitt beredskapsansvar, vil også bli styrket. Videre skal den interne organiseringen gjennomgås for å bedre departementets evne til krisehåndtering. Departementet vil i denne forbindelse bli tilført økte ressurser. For å synliggjøre disse endringene er det i dag besluttet at Justis- og politidepartementet fra 1. januar 2012 endrer navn til Justis- og beredskapsdepartementet.

Forsvarets bistand til det sivile samfunn vil bli et viktig tema i arbeidet med kommende langtidsplan for Forsvaret og melding til Stortinget om samfunnssikkerhet. De to nye statsrådene vil arbeide nært sammen om dette.

Espen Barth Eide kommer fra en stilling som statssekretær i Utenriksdepartementet. Han har tidligere vært statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet
(kunnskapsminister)
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet,
fra 1. januar 2012 sjef for Justis- og beredskapsdepartementet
(justisminister)
Grete Faremo (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet
(finansminister)
Sigbjørn Johnsen (Ap)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet
(samferdselsminister)
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet
(helse- og omsorgsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og for utviklingssaker i Utenriksdepartementet
(miljø- og utviklingsminister)
Erik Solheim (SV)

Statsråd ved Statsministerens kontor
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister)
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet
(kulturminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Lars Peder Brekk (Sp)

Statsråd og sjef for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
(fornyings-, administrasjons- og kirkeminister)
 - også nordisk samarbeidsminister
Rigmor Aasrud (Ap)

Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet
(arbeidsminister)
Hanne Bjurstrøm (Ap)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet
(fiskeri- og kystminister)
Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Statsråd og sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(barne-, likestillings- og inkluderingsminister)
Audun Lysbakken (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet
(olje- og energiminister)
Ola Borten Moe (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet
(forsvarsminister)
Espen Barth Eide (Ap)