Historisk arkiv

Staten sikrer finansiering til norsk eksportindustri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Regjeringen vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi. Formålet er å sikre et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud til norsk industri, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen vil umiddelbart opprette en overgangsordning som sikrer eksportfinansieringen til den statlige ordningen er på plass, og fremmer en proposisjon om en slik ordning i statsråd i dag med tilsagn om å gi lån innenfor en ramme på 30 milliarder kroner. 

Et statlig organ skal overta ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen. Muligheten til å velge et CIRR-kvalifisert lån til markedsrente framfor fastrente vil bli videreført. I dag administreres ordningen av Eksportfinans. Eksportfinans vil også få ansvar for å administrere overgangsordningen.

- En statlig eksportfinansieringsordning skal være robust, pålitelig og kostnadseffektiv. Den skal sikre norsk eksportindustri konkurransedyktige vilkår, sier Stoltenberg.

Det statlige organet vil stå for eksportfinansieringstilbudet i Norge med innlån fra statskassen. Ordningen vil kunne tilby kundene både offentlig støttede lån og lån til markedsrente. Statlig støttede eksportkreditter spiller en svært sentral rolle i finansieringen av norsk kapitalvareeksport, spesielt i tider med uro i finansmarkedene og få alternative finansieringskilder.

- I en slik situasjon er det viktig at staten sørger for stabile rammebetingelser for norske eksportbedrifter, sier Stoltenberg.

- Regjeringen mener at eksportbedriftene best kan sikres med en statlig ordning. Særlig i den uroen vi nå har i internasjonal økonomi er det viktig at finansieringen er trygg og forutsigbar, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I kjølvannet av finanskrisen i 2008 ble det satt i gang et omfattende internasjonalt arbeid for å styrke finansinstitusjoners soliditet. Som en del av dette arbeidet er EUs regelverk for store engasjementer for kredittinstitusjoner skjerpet. For Eksportfinans betyr dette at foretaket måtte oppkapitaliseres betydelig for å kunne fortsette samme tilbud som i dag. Det har ikke lyktes Eksportfinans og de største eierne å komme frem til en oppkapitaliseringsplan som sikrer en god nok eksportfinansieringsordning.

- En permanent løsning skal være på plass senest 1. juli 2012. Det vil umiddelbart bli opprettet en overgangsordning administrert av Eksportfinans. Overgangsordningen skal sørge for fortsatt utbetaling av CIRR-kvalifiserte lån med CIRR-rente (108-lån) eller markedsrente fram til den statlige ordningen er på plass, sier Giske.

Overgangsordningen skal også gi tilsagn om nye CIRR-kvalifiserte lån. Fordringer og tilsagn som etableres i overgangsperioden overtas av det statlige organet når det er etablert.

Pressekonferanse med nærings- og handelsminister Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg 
Pressekonferanse med nærings- og handelsminister Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg 18. november 2011. (Foto: SMK.)